กิจกรรมส่งเสริม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • กิจกรรมปฐมนิเทศ 

กิจกรรมที่ชี้แจ้งให้ผู้รับทุน ทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ ปรัชญาของทุน พสวท. ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ในแต่ละระดับการศึกษา และทราบขอบข่ายของหลักสูตรพิเศษ วิธีการเรียนการสอน สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนพึงจะได้ และสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้รับทุน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจาก สสวท. และผู้รับทุนเห็นคุณค่าการทำงานด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สำหรับผู้รับทุนระดับมัธยมปลาย และปริญญาตรีชั้นปี 1

  • ค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมที่กำหนดให้ผู้รับทุนเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ ฝึกทักษะความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ และตระหนักในคุณค่าของตนในฐานะนักเรียนทุน พสวท. ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้รับทุนและผู้สำเร็จการศึกษา พสวท.
สำหรับผู้รับทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

  • การฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง

กิจกรรมที่ฝึกให้ทำงานร่วมกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานวิจัยต่างๆ เพื่อเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางการทดลอง หรือทักษะอื่น ๆ เกี่ยวกับการวิจัยในสาขาที่ผู้รับทุนสนใจ ทั้งในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ในระหว่างปิดการศึกษา และนำประสบการณ์จากการฝึกงานไปนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นกับผู้รับทุนคนอื่น ๆ ในงานค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน
สำหรับผู้รับทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

  • การประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ให้นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอโครงงานที่ศึกษาทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่าต่อที่ประชุมวิชาการ พสวท. ก่อนจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5  ต้องเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงงานของผู้รับทุนรุ่นพี่ในที่ประชุม
สำหรับผู้รับทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

  • การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

กิจกรรมอบรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

  • อื่นๆ

 

ระดับปริญญาตรี

  • ค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อน 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาผู้รับทุน พสวท. รู้จักกระบวนการวิจัยและการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึึ้น  พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล โดยทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นกลุ่มจัดโดยศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท.
สำหรับผู้รับทุนระดับปริญญาตรีปีที่ 1 และ 2

  • การประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่นิสิต นักศึกษา ได้แสดงผลงานวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเพิ่มพูนทักษะความสามารถในถ่ายทอดและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับผู้รับทุนระดับปริญญาตรีปีที่ 3 และ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2 โดยผู้รับทุนระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ต้องนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และบรรยาย และผู้รับทุนบัณฑิตศึกษาต้องนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

  • อื่นๆ