เงื่อนไขการชดใช้ทุนของผู้รับทุน

กรณีปฏิบัติงานตบแทนทุน

กรณีชดใช้เป็นทุน

การขอลาออกจากทุน พสวท.

 

  


กรณีปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ระดับการศึกษาที่รับทุน

ระยะเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่นับเวลาตอนแทนทุน

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

ภายในประเทศ

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน พสวท.

ต่างประเทศ

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน พสวท.

            หากนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน รวมแล้วเกิน 10 ปี ให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง 10 ปี และกรณีรับทุนอื่นที่มีเงื่อนไขปฏิบัติงานตอบแทนทุน ให้นับเวลาชดใช้ทุน พสวท. ต่อจากทุนอื่น 


 กรณีชดใช้เป็นทุน

            ผู้รับทุน พสวท. ที่กระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการรับทุน หรือขอลาออกจากโครงการ พสวท. ต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 2 เท่า ของทุนการศึกษา และเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับจากฝ่าย พสวท. 


 การขอลาออกจากทุน พสวท.

ผู้รับทุน พสวท. ที่ศึกษาภายในประเทศหรือ ณ ต่างประเทศ หากประสงค์จะลาออกจากโครงการ พสวท. ให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ สสวท. ผ่านศูนย์มหาวิทยาลัย หรือ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ โดยให้ระบุข้อความ “ยินยอมชดใข้เงินทุนตามเงื่อนไขสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. ” โดยมีความเห็นชอบของผู้ปกครอบในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ประกอบกับหนังสือขอลาออก ซึ่งการลาออกเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขสัญญาให้ทุนการศึกษา ดังนั้นจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อฝ่าย พสวท. ได้รับเรื่องจะดำเนินการเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้เงินทุนการศึกษาต่อไป