น.ส. แวววาว ยอดยิ่ง

Waewwow Yodying, 592088

First Study Place

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Study Center

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

STATUS

กำลังเรียน