น.ส. แพร นีรนาทรังสรรค์

PRAE NEERANATRANGSAN, 411052

First Study Place

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

Study Center

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

STATUS

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

Work Place

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)