ดร. แพร จิรวัฒน์กุล

Prae Chirawatkul, 452044

First Study Place

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Study Center

The University of Bath

STATUS

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

Work Place

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)