นาย แทนไท ประเสริฐกุล

TANTHAI PRASERTKUL, 371006

First Study Place

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

Study Center

มหาวิทยาลัยมหิดล

STATUS

กำลังเรียน