น.ส. แก้วกฤตยา ตรึกธรรม

Kaelkrittaya Trurktham, 481059

First Study Place

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

Study Center

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

STATUS

ออกจากโครงการ