รุ่นที่ Z

รศ. ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ. ดร. กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์

The University of New South Wales

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย กายสิทธิ์ ลีลุตานนท์

อื่น ๆ

ออกจากโครงการ

นาย คงศักดิ์ ดอกบัว

อื่น ๆ

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

น.ส. คณิตา รุ่งหิรัญรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. จันทิรา ปัญญา

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ธีรพนธ์ แย้มวงศ์

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ธีรเกียรติ เกิดเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์

Kumamoto University School of Medicine, Kumamoto

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย ประจวบ กล่อมจิตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล(แซ่ส่ง)

University of Gothenburg

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

Auburn University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นาย พรชัย ฉันทะธัมมะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พัชรวรรณ จิตมั่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พีระพล ก้อนกระสังข์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย รพีพันธ์ แก่นสันติสุขมงคล

Kyushu University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. รัฐการ อภิวัฒน์วาจา

University of Surrey

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รศ. ดร. วราภรณ์ พาราสุข(รุ่งเรืองกนกกุล)

University of Vienna

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วราวุธ ปริกนันท์

University of Miami

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย วัยวุฒิ พัวไพบูลย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย วิโรจน์ แซ่ตั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. วีระชัย วาริยาตร์

University of Southampton

สำเร็จการศึกษา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รศ. ดร. ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์

University of Washington

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. สมพร ขันเงิน

University of Sheffield

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สยามรัฐ ป้านภูมิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย สาธิต เกาะประเสริฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. สิรินาถ วิบูลย์ลักษณากุล

Nagoya University

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

รศ. ดร. สุกัญญา มหาธีรานนท์ (วงศ์พรชัย)

University of Wales

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. อนุชา เอื้อเพิ่มเกียรติ

University of Bradford

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ผศ. ดร. อัศวิน มีชัย

University of California, Irvine

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ. ดร. อุทัย มีคำ

University of Bradford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร. เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์