รุ่นที่ Y

นาย กำพล รุจิผดุงกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กิจติพงษ์ สระทองล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษ ศุกระมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ(คุณะสารพันธ์)

University of Southwestern Louisiana

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. ชัยพร พรหมชัยธวัช

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ชำนาญ ปัญญาใส

University of Southwestern Louisiana

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. ชุติมา มัญชวินทร์

The University of New South Wales

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. ดวงใจ ธนวัษวนนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ต่อศักดิ์ สีลานันท์

Iowa State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ธีระศิลป์ ขวนขวายทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. นวลวรรณ สงวนศักดิ์

University of Durham

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. บำรุง พ่วงเกิด

University of Wales

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส. บำรุง พวงศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ผศ. ดร. ปกขวัญ หุตางกูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ. ดร. ประพันธ์ แม่นยำ

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ประสาท กิตตะคุปต์

University of Wales

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย ประเสริฐ ชินานุพันธ์ (แซ่ซิน)

อื่น ๆ

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

น.ส. ปวีณา ปานทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พจมาน ชำนาญทัศน์

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร. พันธ์พิมพ์ วอนขอพร

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. พูนสุข ออประยูร

University of London, Birkbeck College

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. มงคล อุดโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. วรรณา อมรเมศวรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. วัลลภ ชนะสัตรู

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย วิชัย พิพิธกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วุฒิชัย เย็นธงชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ดร. ศกุนตลา ศุภมงคล (โสตถิพันธุ์)

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ศ. ดร. สนอง เอกสิทธิ์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. สิทธิโชค สายสนิท

New York University

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

รศ. ดร. สุธาทิพย์ ภมรประวัติ

University of Illinois at Chicago

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ดร. อัจฉริยา อักษรอินทร์

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย อำนวย จินตศิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย เผชิญ สอนอินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. เรืองเดช ธงศรี

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ