รุ่นที่ X

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา

University of Bradford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ