รุ่นที่ 7

ดร. กนกทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

Clemson University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กมลเทพ มีคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กรกฎ ทำไร่(นวคุณ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ. กรกนก บุญวงษ์

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. กฤติยาพร วงษา

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กัมปนาท ฉายจรัส

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

ดร. กิตติพัฒน์ วอง

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ขวัญ นวลเจริญ

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย คธาวุธ ฉั่วศิริพัฒนา

University of Newcastle

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผศ. ดร. คัทลียา เพชรสิงห์

University of Oxford

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. จงกล จารุภัทรากร

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย จรัญ ยะฝา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นาย จักรพงศ์ ชมกลิ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จารึก ศรีวิชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย จีระศักดิ์ นิ่มขุนทน

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑารัตน์ ใจงาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จุไรรัตน์ ธนะจารุภมร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ฉัตรชัย งามเรียบสกุล

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น.ส. ชมพิศ แก้วมณี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ. ดร. ชวลิต จีนอนันต์

Virginia Tech

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ชัชวาล ใจซื่อกุล

The University of Georgia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ช่อลัดดา เวชภูติ

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม

University of Colorado at Boulder

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาง ดวงเดือน เทพนวล (หินสิน)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

น.ส. ถิรนันท์ สอนแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ทินกร กันยานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ทินกร เตียนสิงห์

University of Aberdeen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ธงชัย สุริยะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช

University of Pittsburgh

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ธนากร รัตนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ. ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์

Lehigh University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ธิติ จันทร์ภิรมย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย นพพงศ์ ธิติศิริวงศ์(อนันตสกุลวงศ์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย นาวี ฟ้ากระจ่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. บุญฤทธิ์ อินทิยศ

Virginia Tech

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ประหยัด จิตอารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ปราณี ชุมสำโรง(ทองน้อย)

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ. ดร. ปุณศยา พัฒนางกูร (ทิพวัลย์ แสนอินตา)

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. พนม วิญญายอง

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. พรรณรวี สร้อยสุวรรณ

University of London, Birkbeck College

สำเร็จการศึกษา

ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. พหล โกสิยะจินดา

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พันทิพย์ โตแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. พิมพ์พร จันทร์ผง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

University of Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. มาลินี สมัยกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. มาลี ประจวบสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำเร็จการศึกษา

นาย ยุทธนา ยอดประโคน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. รณสรรพ์ ชินรัมย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. วรางคณา ผ่องเสรี

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ในประเทศ) AIT

ออกจากโครงการ
ลาออก

ผศ. ดร. วรานนท์ อนุกูล

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. วสุ ปฐมอารีย์

University of Newcastle

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. วัชรี หาญยิ่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. วัฒนา พัฒนากูล

University of California, Riverside

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วิชิต สมบัติ

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ในประเทศ) AIT

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์

Brown University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. วีรานุช ปลื้มทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ศานตินรี ศรีบุญสม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ศุภบัณฑิต ยังวิลัย

Colorado School of Mines

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นาย สกล แสนทรงศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สตรีรัตน์ โฮดัค

University of Colorado at Boulder

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. สมพิศ สามิภักดิ์

University of California, Davis

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สมลักษณ์ อุตุดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สยาม สุรินทร์ประทีป

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์

University of Texas, Dallas

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สังสิทธิ์ สังวรโยธิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

รศ. ดร. สายันต์ แสงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย สิริวัฒน์ บุญชัยศรี

University of Essex

สำเร็จการศึกษา

น.ส. สุภาพร นามมูลน้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. สุภาพร บุญฤทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. สุภาวดี มนต์สถาพร

University of Stuttgart

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. สุมลธา หนูคาบแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย สุรัชน์ อินทสังข์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย สุวิทย์ ตระการศรีสุนันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย สุเมธ ลิ้มประเสริฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย องอาจ วันฒวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. อนัญญา เรืองมา

Texas A&M University

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย อนุชาติ ศรีจันบาล

University of Sydney

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย อนุศักดิ์ ภิญโญพิชญ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

ผศ. ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์

University of Sussex

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย อาคม ใสงาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. อุษณีย์ วัดแย้ม

University of Warwick

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. อ้อยใจ ทองเฌอ

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. เกตุศิริ เกื้อเส้ง/เสียชีวิตซึนามิ

University of Manchester (UMIST)

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น.ส. เขมิกา สงแจ้ง

University of Reading

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เจริญขวัญ ไกรยา

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. เดือนเพ็ญ เลิศไพบูลย์ปัญญา

Imperial College London

ออกจากโครงการ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. เยาวลักษณ์ อาลีโบด์ (แซ่ซอร์)

Montpellier II

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย เอกวิทย์ ตรีเนตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. โศรยา พรสุวรรณ

University of Pittsburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ไพโรจน์ สถิรคู

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล