รุ่นที่ 6

ดร. กมลวรรณ ธรรมเจริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. กรุณา รักษวิณ

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. คำรณ เมฆฉาย

University of Maryland at college Park

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จรินทร์ภรณ์ ติพพะมงคล

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา
กรมควบคุมมลพิษ

ผศ. ดร. จริยา อุ่ยยะเสถียร

University of Colorado at Denver

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จันทิมา ปิยะพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จิรนารี คชพันธ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จิรพจน์ อโนทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน (ศตวรรษ แสนทน)

Colorado School of Mines

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ฉวีวรรณ รักดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. ชนกพร เผ่าศิริ

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ชนะโชค สร้างเอี่ยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ

มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ฐิตินันท์ โชติกเจริญสุข

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส. ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นันทรัตน์ สืบสนิท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. นิพาดา เรือนแก้ว

Princeton University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. นิรมล รังสยาธร

สำเร็จการศึกษา

ดร. นิศาชล ชาวสวนเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย บรรฑูรย์ ละอองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นาย บวร บุษยกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ

Kings College, London

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ปณิธาน บุญจำรัส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์

University of Virginia

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ประภัสสร ดำรงกุล

West Virginia University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. ปริศนา ทำบุญ

University of California, Davis

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ปิยะ พนาพิศาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พัชรี ประทุมพงษ์

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย พันธ์กมล สัจจาพันธ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พานิชย์ กันชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. พิบูลย์ พันธุ

California Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. พิเชษฐ กิจธารา

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พีรดา พรหมมีเนตร

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. ภัทธีรา เงาพิสดาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ยงศักดิ์ นานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย รักชาติ ไตรผล

Clemson University

สำเร็จการศึกษา

นาย รัตน์ โรจนาปิยาวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. วนิดา จันทร์ทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย วรพจน์ แซ่ลิ่ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. วัชนิดา ชินผา

Montpellier II

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย วัลลพ พรมเสน

สำเร็จการศึกษา

ดร. วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

Tsukuba University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย วิทยา จันทมาศ

Kent State Univesity

ออกจากโครงการ

ศ. ดร. วินิช พรมอารักษ์

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ. ดร. ศราชัย ก้องศิริวงศ์

University of Illinois at Chicago

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ศานิต วิรยศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ศิริวิทย์ บัวเจริญ

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา

นาย สาธิต สุดพิพัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สิรพัฒน์ ประโทนเทพ

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส. สุจินดา ลักขณาอดิศร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. สุจินตนา ชมภูศรี(วงศ์ปัน)

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย สุรชาติ แดงดง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สุรีย์พร นนทชัยภูมิ

The University of Queensland

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย สุเมธ นิยกิจ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. หนูเดือน เมืองแสน

North Carolina State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย อนันต์ คงน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย อนุชา ศรีเริงหล้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. อนุชา แยงไธสง

University of Durham

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นาย อนุวัต พันธุ์เลิศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. อนุสรณ์ นิยมพันธ์

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา

น.ส. อภิญญา ตันเฮง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

นาย อมตะ กระจายศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. อมรรัตน์ จะตุรวิทย์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ

University of Durham

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน

สำเร็จการศึกษา

นาย อาทิตย์ อารีย์อัญชุลีกร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย อิทธิพล อุทุมทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย อุดมชัย รุ่งวงศ์พาณิชย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. เกวลี แย้มสกุลณา

University of California at Santa Cruz

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย เขมรัฐ วงศ์ทิมารัตน์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เบญจวรรณ ขจรรัตนวาณิชย์ (แซ่เล้า)

University Space Research Association

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นาย เมธา ยังสนอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. เมธา รัตนากรพิทักษ์

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา

นาย แสงชัย วัฒนาเสรีกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. โรจนา ลี้เจริญ

University of Pittsburgh

สำเร็จการศึกษา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ