รุ่นที่ 25

นาย กรวิชญ์ สว่างวงค์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กฤตธรรม แพนลิ้นฟ้า

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย กฤตภาส จันทฤก

กำลังเรียน

นาย กษิดิ์เดช ตรีรยาภิวัฒน์

Bowdoin College

กำลังเรียน

น.ส. กัญณัฎฐ์ เลิศกุลโชติภัทร์ (นฤมล มนต์ปภัสสร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กันต์ ภิญโญ

University of Nottingham

กำลังเรียน

น.ส. กันต์ฤทัย จีนแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กานติมา ทองจืด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย กำพล อัครวราวงศ์

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

น.ส. กิดากานต์ สาสุธรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. กิดากานต์ สาสุธรรม (ซ้ำ 542116)

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย กิตติธัช เอี่ยมทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. กิตติวรรณ ศรีสุกใส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กิติชัย นิยอด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. กุลภา ไชยวงศ์คต

Kyushu University of Technology

กำลังเรียน

นาย ก่อกุศล มาแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ก่อเกียรติ ก่อเกียรติคุณ

University of North Carolina-Chapel Hill

กำลังเรียน

นาย ขวัญชัย กันไว

University of Wisconsin-Milwaukee

กำลังเรียน

นาย คคนานต์ สินมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คมกริช พิมพ์นนท์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ฆนรุจ จันทรทองดี

Lehigh University

กำลังเรียน

น.ส. จารุวรรณ อมตะวงศ์

University of California, Irvine

กำลังเรียน

น.ส. จิดาภา จันทรเมธากุล

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จิตราพันธ์ สูงทรง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จิตสุนันท์ โพธิงาม

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จินต์จุฑา สายสาคเรศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จิรัฎฐ์ จิระวิชิตชัย

พักการศึกษา

นาย จิราบริรักษ์ เจริญภัทรปรีดา

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย จีระศักดิ์ วัดวิทยาคุณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ชลธิชา ปากหวาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชลีณา พิมพาศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย ชวธัช ธนูสิงห์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ชาคริต แสงอรุณ

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชิณวัฒน์ เอกวงษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ชินภัทร ตันติสุวรรณโณ

The University of Akron

กำลังเรียน

นาย ซิดดีก อาบูชาแล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ซิดดีก อาบูซาแล (ซ้ำ542114)

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ญาณภัทร ทองร่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ญาณวุฒิ(ธเนศ) หมานมานะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ญาณิศา โอฬารานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติวรรณ จำปา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณฐกร สาเพิ่มทรัพย์

University of Strathclyde

กำลังเรียน

นาย ณัฐกร อุปถัมภ์

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล เกษางาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ บุญลือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล

University of Copenhagen

กำลังเรียน

น.ส. ดิษยา ศรีนุติยากร

กำลังเรียน

นาย ทวีศักดิ์ จิตสุข

กำลังเรียน

นาย ทวีศักดิ์ วงษา

กำลังเรียน

นาย ทศพล ป้อมสุวรรณ

University of Kent

กำลังเรียน

นาย ทัชกฤษ แจ่มปรีชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ทิพาพร พัฒนิบูลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ธงชัย วิโรจน์ศักดิ์เสรี

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ธนกร จันทนะสาโร

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธนกร ตรีวรรณจุฑา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนภรณ์ ณ นรงค์

Stanford University

กำลังเรียน

นาย ธนวุฒิ ธนาธิบดี

University of Michigan

กำลังเรียน

นาย ธนัท ตรีธารทิพย์เลิศ

กำลังเรียน

นาย ธนาตย์ คุรุธัช

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

น.ส. ธนาลัย ธงไธสงค์

กำลังเรียน

น.ส. ธมลวรรณ ดิถีเพ็ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธรรศ อยู่สุนทร

ออกจากโครงการ

น.ส. ธารารักษ์ ปินคำ

กำลังเรียน

นาย ธีรนนท์ แท่นคำ

ออกจากโครงการ

นาย ธีรพัชร อาภรณ์รัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร ตันสุวรรณนนท์

University of Waterloo

กำลังเรียน

นาย ธีรภูมิ บุญปราบ

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย ธีรวัจน์ พุทธิศักดิ์แสง

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย นครินทร์ โลหิตศิริ

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย นนทนันท์ ศิษย์ปฐม

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. นัฐยา ปัญจมาพร

กำลังเรียน

นาย นัทธพงศ์ เวียงนนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย นันทชัย อินทร์ปรุง

กำลังเรียน

น.ส. นันทิชา อินทร์เรืองศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. นิตยา รวดเร็ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย นิปุณ ปิติมานะอารี

พักการศึกษา

นาย นิพิฐ เจริญงาม

ออกจากโครงการ

น.ส. นิโลบล สบบง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย บัญญวัฒน์ จักรวาลพิทักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย บุญพิทักษ์ เดี่ยวพิทักษ์สกุล

University of Manchester

พักการศึกษา

นาย ปฏิภาณ แสงเดือน

กำลังเรียน

น.ส. ปณาลี เพชรรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ประกายวรรณ สุริยนต์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ประทานพร สาลีกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ประธาน จารุพูนผล

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย ปริญญา การีซอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปรินทร์ จำปาชนม์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ปรียานุช เจริญสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปฤษฐ สารพร

กำลังเรียน

นาย พงศภัค สวัสดิรักษ์

กำลังเรียน

น.ส. พชร สัตยวรรธน์

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. พัช ธงไธสงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. พัชราภรณ์ ดาวดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย พันธกานต์ ปัญใจแก้ว

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พิชญาภรณ์ คำหน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พิรามน ฮามพิทักษ์

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย พีรพงศ์ ศรีตั้งศิริกุล

University of Tasmania

กำลังเรียน
[12  >>