รุ่นที่ 24

น.ส. กนกวรรณ ศรีวัฒนพงศ์

กำลังเรียน

น.ส. กมลลักษณ์ ถนัดกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย กฤชพล บุญพูลมี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กฤตขจร อ่อนแพง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย กฤตนัย แพงศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย กฤษฎา ไชยดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

นาย กัญจน์ ตุลสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย กัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. กีรติ แก้วรักษ์

University of Strathclyde

กำลังเรียน

น.ส. คณาณัฐ นาคสมบูรณ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน

นาย คณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย คำรณ วชิระประสิทธิ์

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย จักรธิป วีรวิทยาเศรษฐ์

พักการศึกษา

นาย จักรพงษ์ เมืองทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จิตรลดา บุญดิษฐ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. จินดาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย จิรวิชญ์ รัตนปรีชาชัย

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ชญานนท์ ร่วมเจริญ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. ชญานิศ เวชวิทยาขลัง

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. ชนิดา ครองไชย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชยาวรรณ ใจกล้า

Stanford University

กำลังเรียน

นาย ชวณัฐ สัตยเสวนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ชวลิต เถื่อนคำแสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ชวิศา ภู่เจริญชัยวรรณ

พักการศึกษา

นาย ชัยพร ศุกลพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชัยวิชญ์ คำตา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ชาคริต ยิ้มสุขอนันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ชาคริยา มาลาสุข

Kyushu University

กำลังเรียน

น.ส. ชาลินี เค้าฉิม

Texas A&M University

กำลังเรียน

น.ส. ชิดชนก ชอนกระโทก

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ชินดนัย อุทัยสอาด

University of Washington

กำลังเรียน

นาย ฐนกร ปิยะไพร

กำลังเรียน

นาย ฐิติวัชร์ ตันยาลักษณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณพปกรณ์ ธนะมูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฎฐากรณ์ จรประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐกาญจน์ พบสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ณัฐชนน ยงเสถียรโชติ

Northeastern University

กำลังเรียน

นาย ณัฐนที ดอกไม้

University of Virginia

กำลังเรียน

นาย ณัฐนันท์ ศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี

University of Basel

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล อุดมเลิศสกุล

University of Missouri - Columbia

กำลังเรียน

นาย ณัฐภณ ป้อมบุบผา

University of California, Riverside

กำลังเรียน

นาย ณัฐภาส พูลแย้ม

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวัฒน์ พันธุ์ชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ กองสุวรรณ

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ สารีอินทร์

Korea University

กำลังเรียน

นาย ดิเรก พรหมสาขา ณ สกลนคร

ออกจากโครงการ

นาย ตรีภพ สนิ

กำลังเรียน

นาย ทรงคมกฤช ไชยกาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ทวีวัฒน์ สมบูรณ์ปัญญากุล

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย ทสพล แม้นเขียน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ทักษพร กิตติอัครเสถียร

Massachusetts Institute of Technology

ออกจากโครงการ

นาย ทัตพล ศิริประภารัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ทัศษุดา ทักษะวสุ

Colorado School of Mines

กำลังเรียน

น.ส. ธนพร สุมาลย์โรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธนภัทร อัฐวงค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนัน วัชรมัย

The University of Manchester

พักการศึกษา

นาย ธรรมนูญ เชื้อสะอาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธานินทร์ หนูแดง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธิปก รักอำนวยกิจ

ออกจากโครงการ

นาย นนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์

University of Cambridge

กำลังเรียน

น.ส. นริศรา เค้าฉิม

Texas A&M University

กำลังเรียน

นาย นัฐวุฒิ บัวศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. นันทพร เกตุเลขา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

นาย นาถ หนูดี

กำลังเรียน

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นิรดา โรจนนิรันดร์กิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. นิลรัตน์ พรมดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. นิลิตา มุขแจ้ง

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. บรรพตรี คมขำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปฏิวัติ สิงห์ทองลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปฐมา บุญรักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปณิธาน สานเมทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ปรมาพร รักษาศักดิ์ชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรารถนา เสียงล้ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปวีณา พัฒนาศิริ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ปาจรีย์ สอนสังเสน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย พงศกร ตั้งพีรชัยกุล

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย พงศ์วิศว์ ศรีแสงยิ่งเจริญ

University of Durham

กำลังเรียน

น.ส. พรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พฤกษชา มณีพฤกษ์

ออกจากโครงการ

น.ส. พิชชาพร เอกดำรงกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. พิมพลอย ตามตระกูล

กำลังเรียน

นาย ภคพล ศุภนิรัติศัย

ออกจากโครงการ

นาย ภควัต ชูสุทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภราดร เล็กตระกูลธารา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ภฤศรินทร์ ตั้งศิริดำรงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ภัณฑิรา เฮ็งไล้

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ภัทรภณ ทองอุปการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ภานุพงศ์ อำไพชัยโชค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ยมลพร ธรรมานุสาร

University of Birmingham

กำลังเรียน

น.ส. รจนกร คงแสง

สำเร็จการศึกษา

นาย รัฐกร แก้วอ่วม

National University of Singapore (NUS)

กำลังเรียน
[12  >>