รุ่นที่ 22

ดร. กมลชนก อำนาจกิติกร

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กมลวัชร ประภาสัจจะเวทย์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กฤษฎี เทศประพีป์

Institut National des Science Appliquees (INSA)

กำลังเรียน

นาย กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

ดร. กิตติคุณ ทรงสมบูรณ์

Cornell University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย กิตติพงษ์ สมชาติ

Texas A&M University

กำลังเรียน

นาย คณิต ตำนานทอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย คมกฤษ โมราราช

Korolinka Institute

กำลังเรียน

ดร. จิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ

University of Exeter

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. จิตติมา พลบุบผา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. จิราพร ปานมณี

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย จิรเมธ ช้างคล่อม

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ฉัตรชบา พรหมมะ

East China Normal University

กำลังเรียน

น.ส. ชยาภา ฟองโหย

กำลังเรียน

นาย ชลกรานต์ อวยจินดา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชัญญา อุทิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ชัยยศ กำธรเจริญ

University of Heidelberg

กำลังเรียน

นาย ณภัทร ภู่วุฒิกุล

Leiden University

กำลังเรียน

นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ

ETH ZURICH

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐธิดา ทองล้วน

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล

University of Edinburgh

กำลังเรียน

ดร. ณัฐพร ชื่นเจริญ

Michigan Technological University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ณัฐพล ไร่สงัด

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐภัทร ใจห้าว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ ทามัง

University of South Carolina

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ พรรณเชษฐ์

Louisiana State University

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ศรีเจริญชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ ศรเจริญชัย

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ณัฐวุฒิ หอมทอง

University of Nevada, Las Vegas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐเมธี เครือภูงา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ดลภาค พรนพรัตน์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ดอนนี่ พัสสาหรี่

Pennsylvania State University

กำลังเรียน

นาย ถิรวุฒิ นิลพนาพรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนศักดิ์ สถิตวิทยากุล

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. ธนัชชา ผาติพงศ์

กำลังเรียน

นาย ธนัท บวรภัคปพน

รอนักศึกษาแจ้ง

พักการศึกษา

น.ส. ธมน พวงสำลี

University of Houston

กำลังเรียน

นาย ธีรวัฒน์ สงสีจันทร์

กำลังเรียน

น.ส. นงพงา ฐิตินันทพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นพคุณ คุณผลวัฒนา

กำลังเรียน

นาย นพดล กำนิจอุย

กำลังเรียน

นาย นภดล ตุงใย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นฤปนาถ เหล็กโคกสูง

กำลังเรียน

น.ส. นฤมล เรืองขำ

The University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย นวรัฐ วัชรพินธุ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย นวเดโช ชาญขุนทด

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

ดร. นันท์ชนก เศวตเลข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย นิพล แจ่มจำรัส

Imperial College London

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

น.ส. บุษราพร คณาวัฒนกุล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ

ออกจากโครงการ

นาย ประพันธ์ แซ่จอง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ประภาพรรณ หลาซิน

University of Minnesota

กำลังเรียน

น.ส. ประภาวีร์ วรกรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปรัชญาพงษ์ เหลื่อมสีจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรัญญา ฌานะจารี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ปริญญา ศุภฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ปริมประภา กาญจนสาวิตรี

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปริยากร (วรรณวิภา) เพชรแก้ว

University of Leicester

กำลังเรียน

นาย ปรีชา กิตติคุณธรรม

University of South Carolina

กำลังเรียน

น.ส. ปวีณา นุชอยู่

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปัตติพงษ์ วิศัลย์พิทยากร

Worcester Polytechnic Institute

กำลังเรียน

น.ส. ผกา เพ็ชรรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรปวีณ์ นนทะสร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พรสวรรค์ ผู้พัฒน์

University of Nevada, Reno

พักการศึกษา

น.ส. พัชรา แสนทวีสุข

Worcester Polytechnic Institute

กำลังเรียน

นาย พัฒน์ สัตถาสาธุชนะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. พัตราภรณ์ แจ้งเขว้า

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย พิชาวุฒิ มานพกาวี

University of Minnesota

กำลังเรียน

น.ส. ภัสรา ทับทิมแดง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ภาคภูมิ อังพานิชเจริญ

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ภาณุ จารุลักขณา(แซ่ลิ่ว)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ภานุ พิมพ์วิริยะกุล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. ภิญรดา น่วมจะโป๊ะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยอดขวัญ เตชะเพิ่มผล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. รฒียา ทรายแก้ว

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย รบ จงวรนนท์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. รัชรา กาละวงค์

ETH ZURICH

กำลังเรียน

น.ส. รินดาภรณ์ ศิริคำวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. รุ่งทิพย์ ขันถม

Gunma University

กำลังเรียน

นาย รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์

ออกจากโครงการ

น.ส. ฤชุตา อาจเขียน

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ฤทธิรงค์ บานเย็น

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วนา พึงคำ

ออกจากโครงการ

นาย วนา พึ่งคำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย วรพงษ์ ใหม่นิ่ม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วรรินทร์ มีสอน

University of Fribourg

กำลังเรียน

ดร. วรวัช นิเวศน์มรินทร์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วศิน ผดุงเวช

Cardiff University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วัชรภัสร์ มณีฉาย

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย วัชระ ศรีมนตรี

RWTH Aachen University

กำลังเรียน

นาย วันฉัตร ศิริสาร

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย วาทิต สนธิสิงห์

University of California, Riverside

กำลังเรียน

นาย วิชานนท์ แซ่เจีย

University of Central Florida

กำลังเรียน

น.ส. วิรงรอง เชิงเชาว์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ
[12  >>