รุ่นที่ 20

น.ส. กนกพร พลเยี่ยม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำลังเรียน

ดร. กฤช เศรษฐการ

University of Houston

สำเร็จการศึกษา

นาย กฤต จารุพานิช

University of California, Irvine

กำลังเรียน

นาย กฤษฎา คงนมนาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย กันตวงศ์ วุฒิวรกุลชัย

ETH ZURICH

กำลังเรียน

นาย กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย กีรติ เทอดนิธิ

Osaka University

กำลังเรียน

น.ส. กุลวดี สุวรรณไตรย์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ขวัญหทัย สินสิริมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย คมน์สิทธิ์ โอภาเฉลิมพันธ์

New York University

กำลังเรียน

นาย คัมภีร์ สุวรรณทัศน์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จารุ เตชะเลิศไพศาล

Texas A&M University

กำลังเรียน

น.ส. จารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์

Colorado State University

กำลังเรียน

นาย จิตติภัทร ผสมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จิตติมา เจียมอนุสรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จิรพัทธ์ เทียมสุพัต

University of Maryland

พักการศึกษา

น.ส. จิรัณดา นิชรานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑารัตน์ สุดจันทร์ฮาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช

The University of Tokyo

กำลังเรียน

ดร. ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา

สำเร็จการศึกษา

นาย ชญานิน คุณารักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ชนัดดา รัฐนันทมงคล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลธิชา สาหับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล

The Abdus Salam interaational Centre for Theoretical Physics (ICTP)

สำเร็จการศึกษา

นาย ชุติชน มาลินีรัตน์

กำลังเรียน

นาย ฐกลวรรธน์ จันทร์วัฒนะ

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

นาย ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ณฐพงศ์ ทองคำคูณ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณรรฐคุณ วิรุฬห์ศรี

North Carolina State University

กำลังเรียน

น.ส. ณัฎฐาภรณ์ บุปผาโสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล พูลทอง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพล มณีลุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ณิชาภา ชนะวังเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ถิรภัทร แก้วพระปราบ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ทวินดา คงประเทศ

Japan Advance Institute of Science and Technology

กำลังเรียน

น.ส. ทักษอร ภุมมะกสิกร

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธนชาติ เอกนภากุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนวรรธน์ วรวัชร์ทวีชัย (โอภาส ชาญพงศ์พิสุทธิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

University of Leeds

กำลังเรียน

นาย ธนากร ปริญญาศาสตร์

University of California, San Diego

กำลังเรียน

ดร. ธนากร เอี่ยมสระศรี

North Carolina State University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธรรมรัฐ เพียรสวรรค์

กำลังเรียน

นาย ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์

Uppsala University

กำลังเรียน

นาย ธัชชัย ชุ่มแอ่น

กำลังเรียน

นาย ธีรากร(ธีรพร) กองแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธเณศ เกิดแก้ว

University of Leeds

กำลังเรียน

นาย นครินทร์ ลิ้มรังษี

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. นพเก้า สระแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย นัฐพร เลิศลักษณพันธุ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

ดร. นัทธวัฒน์(ศิริวัฒน์) เสมากูล

Colorado State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นิธิวดี ไทยเจริญ

University of Michigan

postdoc

นาย บุญรัตน์ รุ่งทวีวรนิตย์

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

นาย ปกรณ์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ปรวีณ์ โชติติทยสุนนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ประทีป ปัญญาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. ปรัชญาวุฒิ โถปั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

postdoc

น.ส. ปรีญาพร จอกจอหอ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรียานุช จันคง

Kyoto Institute of Technology

postdoc

น.ส. ปัทมา วาปีสิทธิพันธ์

University of Edinburgh

กำลังเรียน

น.ส. ปิยธิดา กล่ำภู่

University of California at Santa Barbara

กำลังเรียน

ดร. ปิยวัฒน์ ทัพสนิท

Tohoku University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปิยะฉัตร กนกหงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปิยะชัย ขอมอินทร์

University of Massachusetts Amherst

กำลังเรียน

ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ

Tokyo Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

นาย พงศกร สุวรรณพงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พงษ์สิทธิ์ ดีศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พจน์ปรีชา พรไทย

Texas A&M University

กำลังเรียน

ดร. พนาวรรณ หวังดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. พรฑิตา ทิวทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พรพิสุทธิ์ จงสูงเนิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรณพนัส มีฮาตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. พรรณิดา นนสุวรรณ์

กำลังเรียน

น.ส. พวงทอง พวงแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย พัฒนา จินตรุ่งเรืองชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พัทนียา บุตรอ่อน

กำลังเรียน

น.ส. พิรญาณ์ ทิพากร

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภรพิมล วงศ์มหาศิริกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ภัทรภณ เตืองพลกรัง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. ภัทราวรรณ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย ภาณุพงศ์ แต่งอักษร

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย ภาณุพล สมัยมงคล

Virginia Polytechnic Institute State University

กำลังเรียน

น.ส. มณฑ์นภา นาคะศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. มนทิรา ไตรนภากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. รพีพรรณ ไกรแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

น.ส. รวินท์ พูลเพิ่ม

Osaka University

กำลังเรียน

นาย รัชกฤช ศุภกุลโอภาส

Imperial College London

กำลังเรียน

ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

นาย วรวิทย์ เทพแสน

University of Houston

กำลังเรียน

นาย วรสฤษดิ์ แสงสุย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. วรัญญา มงคลหัตถี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. วลัยลักษณ์ สายธนู

กำลังเรียน

นาย วันชัย ตาปัญโญ

สำเร็จการศึกษา

นาย วันเฉลิม สุขภิการนนท์

University of Iowa

กำลังเรียน

น.ส. วัลลภา วงศ์แสน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย วาทิต กังสุวรรณรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน

University of Dundee

สำเร็จการศึกษา
[12  >>