รุ่นที่ 18

น.ส. กมลภัสร์ โหมดหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. กมลแมน ชูแสงทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. กรกมล นพมงคล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กรรณิกา เจียมจำนรรจา

University of Houston

สำเร็จการศึกษา

ดร. กรุณา ใจนนถีย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย กฤษฎา สังขนันท์

กำลังเรียน

น.ส. กัณฑริกา สันติวิชช์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. กานต์ ษรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. กานต์ธิดา จุลฉีด

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

นาย คมพันธ์ วงศ์ปัญญาภรณ์

Colorado State University

ออกจากโครงการ

ดร. จัญจุดา อุ่นเรืองศรี

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

ดร. จิตตินาถ รัตนมุง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จิราพรรณ ยิ้มแก้ว

กำลังเรียน

ดร. จุฑามาศ แซ่เซียว

Stanford University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จุมาพร โสหนองบัว

University of Aix-Marseille II

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำเร็จการศึกษา

นาย ชนินทร์ เคทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ชนิสา กาญจนสกุล

University and INSA of Rouen

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชมพูนุช อิ่มทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชยุตม์ ถานะภิรมย์

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชลธิชา เนื่องนุช

อื่น ๆ

กำลังเรียน

ดร. ชลิตา ธูปสุวรรณ

Kings College, London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชวัลวิทย์ (ยวิษฐา) คุ้มทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ชัยชลิต ศรีสวัสดิ์

University of Iceland

postdoc

นาย ชาณิน เลาหพันธุ์

Carnegie Mellon University

สำเร็จการศึกษา

นาย ชาลี บุญประสพ

University of St Andrews

กำลังเรียน

น.ส. ชิดนภา กิตติกุล

Ghent University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา

นาย ชินวัตร อิศราดิสัยกุล

Cornell University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฐาปกรณ์ ตรีอุดม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฐิติ สิริธนากร

Kyushu University of Technology

สำเร็จการศึกษา

นาย ฐิติพงษ์ กาวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำเร็จการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

น.ส. ฐิติยา สัมมาเทศน์

ออกจากโครงการ

นาย ณัชฌา พาณิชย์ชะวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐ เพชระบูรณิน

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา

นาย ณัฐพล ทุ่งคาใน

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวัฒน์ (วิทวัส) วัชรจิตตานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. ทวีธรรม ลิมปานุภาพ

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ทิพย์ เมธาดิลกกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ธนวัตร แก้วบริบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ธนสิน นำไพศาล

Jacob University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธนิต ศิริบุญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธันวา อาภรณ์ทิพย์

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธิปรัชต์ โชติบุตร

Harvard University

สำเร็จการศึกษา

นาย ธิปไตย พงษ์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ธีรนันท์ ศิริตานนท์

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย ธีรพงศ์ ไพโรจน์ศิริกุล

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา

นาย ธีรวงศ์ รัตนคร

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

นาย ธีรศักดิ์ มิ่งอาชา

University of Cambridge

ออกจากโครงการ

นาย ธีระ บุตรบุรี

The University of Queensland

กำลังเรียน

ดร. ธีระเดช กิตติภัสสร

University of Memphis

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา

นาย นที ปิติวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. นพพร ธรรมรงค์รัตน์

University of Heidelberg

สำเร็จการศึกษา

ดร. นพัต จันทรวิสูตร

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา

นาย นรวิชญ์ ชุมฉิม

Claremont Granduate University

สำเร็จการศึกษา

นาย นราธิป อิสรานุสรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง

University of Tsukuba

สำเร็จการศึกษา

ดร. นวนล ธีระอัมพรพันธุ์

Purdue University

สำเร็จการศึกษา

นาย นวพล หมายงาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. นัฐนันท์ ฉวาง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นัดดา เกียรติโศภิษฐ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นันทพร กมลสุทธิไพจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นันทรักษ์ นำชัยเสริมสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นันทวัท ผลจันทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย นิธิ รุ่งธนาภิรมย์

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

กำลังเรียน

ดร. บุษบา บุญเซ่ง

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

ดร. บุษรา พัฒนศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ประทานพร ชวนประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ประไพวรรณ สันวงศ์

University of Durham

สำเร็จการศึกษา

นาย ปริญญา โฮมแพน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปรีชา สารนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ปรีชา เกียรติกิระขจร

Georg-August-Universitat Gottingen

กำลังเรียน

นาย ปัณณทัต สุนทราภา/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

น.ส. ปัทมา ปรีชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล

สำเร็จการศึกษา

นาย ปิยะณัฐ กิตติวิศิษฎ์

Arizona State University

กำลังเรียน

น.ส. ปิยะวรรณ บรรจง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ปีณิดา ปราการนพคุณ

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พงศกร กาญจนบุษย์

The University of Chicago

สำเร็จการศึกษา

นาย พงศกร นามวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรผกา สุขแสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. พัชราวรินทร์ เรือนโต

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิชญ์สิณี(สุวดี) สุวรรณแพทย์(ศรีสวัสดิ์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

Stockholm University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิริยะ วงศ์คงคาเทพ

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ

University of Durham

สำเร็จการศึกษา

ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา

นาย พีรพัฒน์ ทองนึก

The University of Bath

กำลังเรียน

นาย พีรวงษ์ พรหมยอด/สละสิทธิ์

ออกจากโครงการ

นาย พีรศุษม์ วงษ์สุรีย์รัตน์

University College London (UCL)

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พูลทรัพย์ ปัญโสภา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ภวัต เตชะพงศ์ธาดา

University of Melbourne

พักการศึกษา

นาย ภัทรศัย ตั้งวิจิตรสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ภุชงค์ ทองคง

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ
[12  >>