รุ่นที่ 17

น.ส. กนกกร พิมพ์เจริญ

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. กรรณนิภา โมทนะเทศ

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. กฤติกา เพ็ชรประกอบ

Pennsylvania State University

กำลังเรียน

นาย กษิดิศ สุนทราภิรักษ์กุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. กิตติคุณ วังกานนท์

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กิติพัฒน์(สมภัชน์) สินทิพย์ธรากุล(คำโฮม)

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย กิติภูมิ ตั้งวงษ์พิมุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. กุลภา ชนะวรรโณ

The University of Akron

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย จตุพร พันตรี

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จรงค์ บัวจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย จอมณรงค์ เลิศสุวรรณ

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จิตรลดา กวีธีระวัฒน์

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา

ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ

Kwangwoon University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิรวัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย จิรายุ สิตานุรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย จุฬา พิทยาภินันท์

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

ดร. ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชนากานต์ ทองสุข

Graz University of Technology

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ชนิสร เหง้าจำปา

University of Nottingham

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชลธินี กังวานไพเราะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ชวิตา เนติโรจนกุล

University of California, Berkeley

postdoc

ดร. ชัยณรงค์ เกษามูล

Universitat Autonoma de Barcelona

สำเร็จการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

ดร. ชโลธร บุญเหลือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ฐาปนรรจน์ เอกจริยวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐ ศรีธีระวิศาล

Technical University of Eindhoven (tu/e)

กำลังเรียน

นาย ณัฐดนตร์ ศักดิ์แก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐพงศ์ ไพบูลย์วรชาติ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐพล หงส์ศรีสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐวุฒิ แย้มพิกุลสกุล

University of Michigan at Ann-Arbor

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล

Universite de Paris VI

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร. ทรรศิดา สุขสวัสดิ์

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์

Brown University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ธนัชยศ(สุทธิศักดิ์) จำปาหวาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธนิยา เด่นแก้ว

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธัชณัฐชัย สุวรรณสิทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธัญพรรณ พลตื้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ธีรนันท์ นงค์นวล

Clemson University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย ธีรสรรค์ ขันธวิทย์

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน

ดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

The University of Tokyo

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธเนศ พฤทธิวรสิน

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นพดล(นภดล) เมฆอรียะ

Imperial College London

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. นวรัตน์ เอกก้านตรง

สำเร็จการศึกษา

ดร. นวลกมล อำนวยสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

University of postdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นันทนัช เหล่านิยมไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นันทิวัฒน์ โสมโสรส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นาถกานต์ จิตต์จนะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. นิรมล รักษาก้านตง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

นาย บุณฑริก บริสุทธิ์

Moscow State University

สำเร็จการศึกษา

นาย ปฐพี ปิติทรัพย์สกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ประทีป อมรรัตนพันธ์

สำเร็จการศึกษา

ดร. ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. ประภัสสร ปานมีทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

นาย ปวิธ แสงจันทร์

Stanford University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

Simon Fraser University

สำเร็จการศึกษา

นาย ปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ในประเทศ) AIT

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย พงศกร ภู่อารีย์

ออกจากโครงการ

นาย พงศ์ประพันธ์ เสนาวารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. พงษ์เดช มนทกานติรัตน์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พนิดา อันอาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรณิภา นาชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พัฒนศักดิ์ ธีรัชฌานันท์

University of California, Los Angeles (UCLA)

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

Rice University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พิชญ์สิริ สุกแก้ว

Linkoping University

กำลังเรียน

ดร. พินิจ กิจขุนทด

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ

Kyoto University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิมพ์ชนก ไสไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย พีระพงศ์ ปานพวงแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. พูนทวี แซ่เตีย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ภัชชา อมรพันธางค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

Stanford University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ภาวิณี วิเชียรนุกูล

University of Houston

กำลังเรียน

ดร. ภาวิน อิทธิสมัย

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภาสวรรณ นพแก้ว

The University of Bath

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภูวิศ อมาตยกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย มงคล ตุ้นทัพไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. มนสิการ จันทร์สร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ยิ่งยศ ลาภวงศ์

Macquarie University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ยุภาพร สมีน้อย

Colorado State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รตนนท์ โชติมา

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รีนา เซย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย รุ่งโรจน์ เบญจกุล

Michigan Technological University

สำเร็จการศึกษา

ดร. วรรษมน ภู่สกุลขจร

The University of Manchester

สำเร็จการศึกษา

น.ส. วรินทรา พิศวง

University of Kentucky

ออกจากโครงการ

ดร. วศิน วิพิศมากูล

University of Texas at Austin

สำเร็จการศึกษา

น.ส. วารุณี เลื่องชัยเชวง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. วาสินี พลศรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย วิทวัส กาญจนภุชค์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

กำลังเรียน

ดร. วินัย อุดขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. วิภา จันทรวงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. วิภาวี ตั้งใจ

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
[12  >>