รุ่นที่ 15

น.ส. กนกพร(ธนภร) จันทนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร. กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. กฤตภาส(ชลายุทธ) วงค์มา

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. กฤษดา กิตติมานะพันธ์

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ดร. กัลยา ประไพนพ

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

น.ส. กัลยาณี คงชูศรี

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. คมสันต์ สุทธิสินทอง

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์

Carnegie Mellon University

สำเร็จการศึกษา

ดร. จักรพันธุ์ เนรังษี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. จันฒิมา มากมูล

Mannheim Universität

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิตตรียา ตันสกุล

University of California at Santa Cruz

สำเร็จการศึกษา

ดร. จิตนภา ศิริรักษ์

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย จุฑากร ภู่ทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ฉลองรัฐ แดงงาม

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ชยาภา ดารายน

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชวรัตน์ ศิริวงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย ชานนท์ ลิมทโรภาส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ฐิติกา กิจพิพิธ

Flinders University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย ณรงค์ศักดิ์ อารยะเลิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. ณัฐพงศ์ ชินธเนศ

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

นาย ณัฐพล พรมแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน

University of Wollongong

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ดวงเดือน ไชยเวช

University of Durham

สำเร็จการศึกษา

นาย ดุสิต บุญมีก่ำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ทมะ(ปริญญา) ดวงนามล

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์

Western Michigan University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ทรรศนพรรณ เลิศสุชาตวนิช

Cornell University

สำเร็จการศึกษา

นาย ทศพล ธนนาทธนะชน

University of Washington

ออกจากโครงการ

ดร. ธนธม ไชยลังการณ์

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา

นาย ธนะพงษ์ พิมพ์เสน

University of Chinese Academy of Sciences

สำเร็จการศึกษา

นาย ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล

University Grenoble Alpes

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธราธร ริมชลา

Massachusetts Institute of Technology

ออกจากโครงการ

น.ส. ธิดารัตน์ กุณะวงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร. ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย นคร ประดิษฐ์

กำลังเรียน

นาย นพพงษ์ สิรินนท์ธนชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. นวพร วินยเวคิน

Harvard University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นวพร เมืองมา

สำเร็จการศึกษา

น.ส. นารีรัตน์ วิสิทธิ์ศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย นำพล อินสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นิธิพนธ์ พุทธรักษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. ปรมิตา พันธ์วงศ์

สำเร็จการศึกษา

ดร. ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

University of Sydney

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. ปรียานุช ดวงละออ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ปิติ องค์มงคลกุล

California Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

นาย ผนวกเดช สุวรรณทัต

University of California at Santa Barbara

สำเร็จการศึกษา

ดร. ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร

สำเร็จการศึกษา

ดร. พรราษฎร์ เรืองโรจน์

The University of Manchester

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

นาย พฤฒิพงศ์ แพอ่อน

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พลชาติ โชติการ

University of Technology

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พวงผกา ดำรัตนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิทยากรณ์ น้อยทรงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

สำเร็จการศึกษา

นาย พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์

Clemson University

สำเร็จการศึกษา

ดร. พีรพงศ์ ทั่งวัฒโนทัย

Stanford University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

The University of Bath

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ภานุ สำอางค์

University of Michigan at Ann-Arbor

สำเร็จการศึกษา

นาย มติพล ตั้งมติธรรม

Michigan Technological University

พักการศึกษา

ดร. มนฤดี เลี้ยงรักษา

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา

น.ส. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ยศินทร์ กิติจันทโรภาส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ยุทธพงศ์ พงศ์บุญชู

Max Planck Institute of Immunobiology

สำเร็จการศึกษา

ดร. รสสุคนธ์ ทองวิเชียร

Freie Universitat Berlin

สำเร็จการศึกษา

น.ส. รัศมี สิทธิขันแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

น.ส. ริชาพรรณ ชูแกล้ว

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. รุ่งรัตน์ วัดตาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ลลิลทิพย์ หอเจริญ

Ohio state University

สำเร็จการศึกษา

ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. วรรณศิริ วรรณสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย วัชระ ขันธวิชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วัฒนา ตันมิ่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. วันดี วัฒพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. วิทยา กาญจนภูษากิจ

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

นาย วิทยา พิมพ์ดา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย วิทย์วศิน(ไกรเทพ) หอมทรัพย์

The University of New South Wales

พักการศึกษา

ดร. วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์

Clemson University

สำเร็จการศึกษา

ดร. วิภู กุตะนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วิยะดา หาญชนะ

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย วุฒิพงษ์ โต้งกระโทก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิวิมล จันทร์สุเทพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ศิริวรรณ บุญมา

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ศิวัชญ์ สลิลรัตน์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ศุภจิต สระเพชร

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สมพงค์ จิตต์มั่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย สมมิตร ใจกัณฑ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สมหวัง คุรุศาสตรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย สมาน คันธรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
[12  >>