รุ่นที่ 12

ดร. กฤติกา แก้วจำนง

University of East Anglia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย กฤษฎา กิตติโกวิทธนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. กัญญ์ณณัฏฐ์ (กนกนุช) แจ่มศรี

University of Colorado at Denver

สำเร็จการศึกษา

นาย กานต์ธวัช ประยูรสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. กิตติพงษ์ ตันติสันติสม

Univeristy of Tuebingen

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. กิติพร พลายมาศ

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์

University of Wollongong

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จงจิต ดวงมาลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. จตุพร ทองศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. จริยากร แจ้งใจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย จักรี นันทดิลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จินตนา เจือตี๋

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย จิรนาท โพธิ์จันทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑามาศ ภิรมจิตรผ่อง

University of Cambridge

ออกจากโครงการ

ดร. จุฑารัตน์ คงสอน

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. จุลลดา เหล่าถาวรกิจกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ฉกาจ บริบูรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ฉันทนา เคนศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส. ชนัดดา (อมรรัตน์) ภวชโลทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

ดร. ชัชวาล ปานรักษา

University of Maryland

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชัยวัฒน์ ประเวศทองโสภณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์

The University of Utah

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชำนาญ สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. ชุตินธร พันธ์วงศ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. ฐิติวรรณ คันทะชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฏยา สมจิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงพร วนาพรรณ์

Purdue University

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. ดวงฤดี ธารรำลึก

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ธิดารัตน์ เปลี่ยนพานิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ธีรนุช สืบเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

น.ส. ธีรพร สุธีวงศ์

Cornell University

สำเร็จการศึกษา

นาย ธีระ ธีระเวชวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธีระพงษ์ โกติรัมย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย นพพล คำฟู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. นพมาศ ถาวรวงษ์

Freie University

ออกจากโครงการ

น.ส. นริศรา ห้าวหาญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ดร. นริศร์ บาลทิพย์

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร. นัทธี สุรีย์

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. นันทนิจ จารุเศรณีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นาย บุญช่วย สุนทรวรจิต (โคตะวงศ์)

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ประสบสุข สุขโข

ออกจากโครงการ

น.ส. ปาริชาติ แก้วสิงห์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ปิติพล มีมาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ปิยวัชช นิติกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พงศธร กล่อมสกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นาย พัชรพงษ์ เวียงนาค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. พิชชานันท์ ธีเศรษฐ์โศภน (ชไมพร อนุเอกจิตร)

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา

นาย พิชัย ภูมิสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พิมพ์เพ็ญ เจริญ

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. พีรยา เอกจริยาวัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มณีรัตน์ พิชิดรณชัย

Freie University

ออกจากโครงการ

น.ส. มนสิการ ธรรมวงศ์

Iwate University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. มีนา ปทุมสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. ยกเลิก

ออกจากโครงการ

น.ส. ยิ่งลักษณ์ รัตนผ่องใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ยูซุฟ เจะบ่าว

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. รจนา คุณเจริญจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. รัตมา โพธิศรี

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. รุจิรา ทิศารัมย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วธิพร เย็นฉ่ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

นาย วรกฤษณ์ ศรีรัตนผล

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)

ออกจากโครงการ

น.ส. วราภรณ์ คันธฐากูร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. วัชรพงศ์ ศรีแสง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. วัชรพล พิมพ์เสริฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วัชรวดี หนูหอม

The University of Queensland

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. วัชระ เตียทะสินธ์

University of Bristol

อยู่ระหว่างรอบรรจุ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย วันวิวัฒน์ หล่อวิจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย วิญญู แสงทอง

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วิทูลย์ บุญศร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. วิลาสินี ศรีพรหม

University of Sydney

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย วีรชน แสนพรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. วีระชัย สาระคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วุฒิไกร บุษยาพร

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ศศิมา อินทนะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริกัญญา จึงธนวงศ์

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ศุภลักษณ์ โพธิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ศุภวรรณ คลี่ขจาย

Lehigh University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ศุภสิริ ผลวงษ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย สำเริง เจียมศักดิ์

ออกจากโครงการ

ดร. สินีนาฏ ศรีมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส. สุกัญญา ประกอบธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. สุดธิดา แสงยนต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฎิบัติงาน
กรมควบคุมโรค

ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

Nagoya University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สุธาสินี สมยง

Cornell University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. สุนทร จรรยาวดี

University of Southampton

สำเร็จการศึกษา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

น.ส. สุนิษา วิระนนท์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. สุปรีด์ พินิจสุนทร

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. สุพรรษา สวามิภักดิ์

Max Planck Institute of Immunobiology

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. สุรางคนา มาตย์วิเศษ

University of Louisiana at Lafayette

สำเร็จการศึกษา

ดร. สุริษา สุวรรณรังษี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

นาย สุวิทย์ คงภักดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา

นาย อธิคม มาน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
[12  >>