รุ่นที่ 2

นาย กรัณย์ธร กันตังกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ศ. ดร. กิจการ พรหมมา

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. จรัสศรี ประสงค์สุข

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า

Virginia Polytechnic Institute State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์

West Virginia University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. จุรีรัตน์ ประสาร

North Carolina State University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. จูลิน ลิคะสิริ

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ชัชวาลย์ พันธ์เดช

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ มณีสว่าง

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ชาคริต ดวงใจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย ชาญ เขตจตุรัส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ชาติชาย กฤตนัย (แซ่ก๊วย)

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ชุมพล ครุฑแก้ว

Kyushu University

ออกจากโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. ดรุณี บุรีภักดี ลอว์สัน

University of Tennessee, Knoyville.

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ถิรวรรณ สิตไทย

University Haute Alsace

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง

Illinois Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

นาย ธรรมนูญ หนูจักร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ศ. ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. บุษบา คาร์เมอร์

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์

Old Dominion University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ปาหนัน เริงสำราญ

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. พงชัย หาญยุทธนากร

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. พลังพล คงเสรี

Cornell University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

University of Michigan

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ภควรรณ หนองขุ่นสาร

Keele University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ภราดร ภักดีวานิช

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ภัคพงษ์ พจนารถ

Saitama Univeristy

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาง มรกต กุลธรรมโยธิน (จิวากานนท์)

University of Missruri - Columbia

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี (จิโรจน์กุล)

University of California at Santa Barbara

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ. ดร. มารินา เกตุทัต (คาร์นส์)

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย มือหามะรอปี อาบู

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. รัฐ พิชญางกูล

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย รุ่งโรจน์ แซ่หวุ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. รุ่งโรจน์ นิลทอง

Colorado School of Mines

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ. ดร. วรวีร์(วิภาวี) โฮเว่น(ภูวนารถนุรักษ์)

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล

Rutgers-the University of New Jersey

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. วิษณุ เพชรภา

University of Central Folrida

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย วิเชียร กุลสมภพ

The University of Utah

สำเร็จการศึกษา

รศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย สมบัติ สุขนิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ

Uppsala University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย สราวุธ โสถิพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. สาโรจ รุจิรวรรธน์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย สิทธิเดช พรมเดียมอ่อน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. สุทธาธร สุวรรณรัตน์

Universitat Des Saarlandes

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. สุธี วัฒนศิริเวช

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. สุพรรณี ปทุมารักษ์

University of Sheffield

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย สุริยนต์ จิตราภัณฑ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สุวภาคย์ อิ่มสมุทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
กรมทรัพยากรธรณี

ดร. อนุชา วรรณก้อน

Kyoto Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รศ. ดร. อภินันท์ อุดมกิจ

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. อรทัย ผ่องจิตอำไพ

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. อัชธยา สำเภาเงิน

อื่น ๆ

ออกจากโครงการ

นาย เจษฎางค์ เสาทองหลาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

Osaka University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย โสภณ พิฆเนศวร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ไพฑูรย์ ช่วยมาก

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ