รุ่นที่ 1

รศ. ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย test

น.ส. กชนิภา รักร่วม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กรกริช กุสุมามาลย์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กรด พันธุ์ไม้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

Vanderbilt University

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

น.ส. กรรวี ศรีจันทร์

กำลังเรียน

นาย กฤตย์ เสาวนิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กฤษกร ต่อสกุลแก้ว

กำลังเรียน

นาย กฤษณกานต์ บูรณะ

กำลังเรียน

นาย กฤษณพันธุ์ นกชัยภูมิ

กำลังเรียน

นาย กฤษณล เกิ้นโนนกอก

กำลังเรียน

น.ส. กฤษณะ แซ่โก

กำลังเรียน

นาย กษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ

กำลังเรียน

น.ส. กันทิมา ปางลิลาศ

กำลังเรียน

นาย กานต์ กอบการ

กำลังเรียน

น.ส. กิตติพร ตรีศุภกานต์ (แซ่จึง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย ก้องเกียรติ คงสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล

University of Pennsylvania

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย จักรกฤษณ์ เสริมแก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จันทิรา อ่ำอินทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย จิรกฤต เกษดี

กำลังเรียน

รศ. ดร. จิรันดร ยูวะนิยม

University of Michigan

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. จิรารัตน์ จุ่นฮวย

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย ฉัตรชัย ไตรสัจจ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชนสรณ์ พึ่งเงิน

กำลังเรียน

น.ส. ชนิดา จักรหวัด

กำลังเรียน

น.ส. ชนิดาภา วินาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ชนิสรา ชูเส้ง

กำลังเรียน

นาย ชยพล ติยะจามร

กำลังเรียน

น.ส. ชยาภรณ์ หลักเมือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

น.ส. ชลธิชา คชกาษร

กำลังเรียน

นาย ชัชวาล แซ่หลี

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชัยณรงค์ จันทร์พิทักษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ชัยยุทธ์ นันท์วิฑิตพงศ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชาญชัย จุลมานพ

University Hiroshima

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย ชิติพันธ์ ดีเสมอ

กำลังเรียน

น.ส. ญาณนันท์ มาธิ

กำลังเรียน

ดร. ณฏฐพล(สถาพร) วุฒิพันธ์

University of Maryland

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ณภพ ณ ระนอง

กำลังเรียน

นาย ณัฐ พรหมมา

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงษ์ นวลสนิท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพล ราชพิลา

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ นิภานันท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐสุดา เพ็งพงษ์

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา

Liverpool John Moores University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ถาวร เด่นดำรงทรัพญ์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ทรงกต ทศานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย ทรงพล ตันสุขชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ทาริกา ศรีตระกาล

กำลังเรียน

นาย ธนบูรณ์ เสาะแสวง

กำลังเรียน

นาย ธนพล แซ่เล้า

กำลังเรียน

น.ส. ธนัชพร ศาสตร์ยังกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธนาธรณ์ ชูบุญลาภ

กำลังเรียน

ดร. ธนาวดี ลี้จากภัย

University of Durham

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ธนเศรษฐ์ กิติธีระกุล

กำลังเรียน

น.ส. ธมลวรรณ เพ็ญพร

กำลังเรียน

ดร. ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ธัชนนท์ ศิณโส

กำลังเรียน

นาย ธิติพล ฟักสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย นนทวรรธ สาทิพย์จันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. นภาพร มั่งมี

กำลังเรียน

น.ส. นลินทิพย์ เวชกามา

กำลังเรียน

น.ส. นลินี คงแก้ว

กำลังเรียน

นาย นววิธ โกศัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. นันทนัช ชัยทอง

กำลังเรียน

ผศ. ดร. นันทนา สีสุข (ฟักทอง)

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. นันทิยา อัมพรพฤติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นิภาพร ภู่นวล

กำลังเรียน

น.ส. นิภาวรรณ สำลีแก้ว

Hokkaido University

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

น.ส. นุชจรี ซาวยา

กำลังเรียน

ดร. นุพันธ์ เขียวไม้งาม

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. บรรพต ไม้งาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

Georgia Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

University of Louis Pasteur

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. บุญญาพร โตดี

กำลังเรียน

ดร. บุญเฮียง พรมดอนกอย

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ปณิธิ นาคเครือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปรัชญา มาลาศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ปวริศา ปุสุรินทร์คำ

กำลังเรียน

นาย ปวีณ ปิยะตระกูลชัย

กำลังเรียน

น.ส. ปองกมล ประยงค์กุล

กำลังเรียน

นาย ปัญญพงศ์ ไพศาลพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ปิยวัฒน์ ฉัตรชัยชมภู

กำลังเรียน

ผศ. ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย พงษ์ปณต พรมวงษา

กำลังเรียน

นาย พรชัย ภักดี

กำลังเรียน

น.ส. พริมา เตียวไพสิฐพงษ์

กำลังเรียน

น.ส. พิมพ์นิภา ศรีแสงทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

นาย พีรณัฐ วินิจมโนกุล

กำลังเรียน
[12  >>