นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย #

รศ. ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย test