นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ไ

นาย ไกร เจียมสวัสดิ์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ไชยปราการ คำราพิศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ไชยยนต์ ใจไหว

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

ดร. ไชยยันต์ โอรส

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นาย ไชยรัตน์ บำรุงสุข

University Grenoble Alpes

สำเร็จการศึกษา

นาย ไชยวัฒน์ แก้วมีชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

The University of Akron

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ไชยา ประสิทธิ์ชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ไตรทศ งามปิติพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย ไตรรงค์ โปธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ไตรรัตน์ กุลศิริวิวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ไตรรัตน์ คันธสอน

กำลังเรียน

นาย ไท ชัยอมฤต

กำลังเรียน

นาย ไท ชัยอมฤต(ซ้ำ521045)

University of Wisconsin-Madison

นาย ไพฑูรย์ ช่วยมาก

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ไพรินทร์ ชาญณรงค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ไพลินรัตน์ ชิณวังโส

University of Houston

สำเร็จการศึกษา

นาย ไพศาข์ สีเหลืองสวัสดิ์

University of South Carolina

ออกจากโครงการ

นาย ไพศาล ทองอินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ไพศาล ปลั่งกลาง

สำเร็จการศึกษา

นาย ไพศาล สุขพานิช

Imperial College London

กำลังเรียน

ศ. ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ไพศาล เสตสุวรรณ

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. ไพโรจน์ จิตรธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ไพโรจน์ จีบเจือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. ไพโรจน์ สถิรคู

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ไมพร ไมโภคา

Washington State University

กำลังเรียน

นาย ไวกูณฐ์ วงศ์ไกรวิชญ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ไวทิน สินธุอุไร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. ไวพจน์ งามสอาด

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

นาย ไอราพต แสงระยับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ไอศวรรย์ ชั้นกาญจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

น.ส. ไอศวรรย์ อารยะทวีกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา