นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย เ

ดร. เกตุศิริ เกื้อเส้ง/เสียชีวิตซึนามิ

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. เกรียง กาญจนวตี

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา

ดร. เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม

University of Kansas

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

University of York

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นาย เกรียงไกร ธนวิเชียร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. เกรียงไกร วันทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย เกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. เกล็ดทราย ภูผาคุณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. เกวลี สารกิจพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. เกวลี แย้มสกุลณา

University of California at Santa Cruz

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น.ส. เกศกนก ศิธราชู

University of Edinburgh

กำลังเรียน

น.ส. เกศรินทร์ ชูม้อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

ดร. เกศสิริ คงมนัส

University of Ottawa

สำเร็จการศึกษา

ดร. เกศิณี เหมวิเชียร

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นาย เกษตร ฉิมพลี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เกษม คงนิรันดรสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

นาย เกษม อำนวยโรจนจินดา

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. เกษิณี ชุมภูทอง

กำลังเรียน

นาย เกียรติพงษ์ คำเงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย เกียรติพงษ์ บรรลุสันต์

สำเร็จการศึกษา

นาย เกียรติพันธ์ แก่นนอก

กำลังเรียน

นาย เกียรติยศ จันทรักษ์

กำลังเรียน

นาย เกียรติยศ พิบูลย์

กำลังเรียน

ดร. เกียรติยศ เจือกโว้น

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย เกียรติศักดิ์ ประถม

Ohio University

กำลังเรียน

นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์จันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

นาย เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. เกียรติสุดา มณีรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น.ส. เก็จแก้ว ธเนศวร

Indiana University

สำเร็จการศึกษา

ดร. เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

Louisiana State University

ปฎิบัติงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย เขตภากร ชาครเวท

University of California, Berkeley

กำลังเรียน

นาย เขม จิรภัทรพิมล

University of Virginia

พักการศึกษา

นาย เขม อุปถัมภากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย เขมชาติ ยุวนานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย เขมรัฐ ขันยศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย เขมรัฐ วงศ์ทิมารัตน์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย เขมรัฐ บุณยะผลึก

กำลังเรียน

น.ส. เขมิกา สงแจ้ง

University of Reading

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เข้ม พุ่มสะอาด

Univeristy of Tuebingen

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นาย เครดิต ศรีคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว

University of Aberdeen

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. เจต พานิชภักดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำเร็จการศึกษา

นาย เจตนิพัทธ์ สงเกิดทอง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย เจตนิพิฐ หมื่นแจ่ม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย เจตน์ อรุณแสงโรจน์

กำลังเรียน

นาย เจตน์เจริญ กลางวัง

Oregon State University

กำลังเรียน

ดร. เจตสุดา อารีพงศ์

University of Groningen

ออกจากโครงการ
ลาศึกษาต่อ

นาย เจนจบ ครุฑเครือ

ร.ร.ศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

ดร. เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์

University of Alabama

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. เจนจิรา ดวงจิต

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา

ดร. เจนจิรา ปานชมพู

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

น.ส. เจนจิรา อาสายศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. เจนจุรี มหิทธิกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย เจนวิช พ่วงพี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย เจริญ สินอภิรมย์สราญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. เจริญขวัญ ไกรยา

University of Delaware

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. เจษฎา จุรีมาศ

University of York

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ. ดร. เจษฎา ตัณฑนุช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย เจษฎา สาสิงห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. เจษฎา สุขพิทักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย เจษฎา เตมัยสมิธิ

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

ดร. เจษฎา แม่นยำ

University of Birmingham

สำเร็จการศึกษา

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์

Philipps University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย เจษฎา เสนาสุข

กำลังเรียน

นาย เจษฎากร องคุลี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย เจษฎางค์ เสาทองหลาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย เจษฎาพงษ์ ผิวอ่อน

กำลังเรียน

น.ส. เจสริน คล้ายสุข

กำลังเรียน

น.ส. เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย เจียรพันธ์ อันตรเสน

Lake Forest Academy

กำลังเรียน

น.ส. เจือทอง วรรธนะชีพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย เฉลิมพงษ์ นวลจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. เฉลิมพล กาญจนวรินทร์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย เฉลิมพล คำปา

Osaka University

กำลังเรียน

นาย เฉลิมรัฐ กระแสสุข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย เชฏฐพร สุจิตะพันธ์

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย เชตตะพงษ์ เวชสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย เชษฐวรรธก์ โชคชัยไพศาล

รอนักศึกษาแจ้ง

กำลังเรียน

นาย เชษฐา แซ่ลิ้ม

กำลังเรียน

ดร. เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

นาย เชาวน์วัฒน์ มั่นยืน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ผศ. ดร. เชาวรีย์ เรืองวิไลทรัพย์

University of Kansas

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย เชิดศักดิ์ เข็มกำเนิด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เชิดศักดิ์ แซ่ลี่

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. เดชา ทาปัญญา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เดชา เดชตรัยรัตน์

University of postdam

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. เดชา เสริมวิทยวงศ์

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย เดชาธร สัยศรี

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย เดชาพล เดชะอำไพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. เดือนเพ็ญ เลิศไพบูลย์ปัญญา

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. เด่น เครือสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย เตชภณ คำพู

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย เตชภณ ภัทรวรธรรม

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย เตชสิทธิ์ สาระสิทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ
[12 3  >>