นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฤ

นาย ฤกษ์ชัย ถาวรานันต์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ฤชุตา อาจเขียน

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ฤทธานุภาพ ถาวร

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

นาย ฤทธิรงค์ บานเย็น

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ

University of Massachusetts Amherst

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย