นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ย

น.ส. ยกเลิก

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ยงยุทธ รัตนพงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ยงศักดิ์ นานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ยมลพร ธรรมานุสาร

University of Birmingham

กำลังเรียน

ศ. ดร. ยศนันต์ มีมาก

Pennsylvania State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ยศนัย ชนัศรุติพันธุ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

กำลังเรียน

นาย ยศพล หาญวณิชย์เวช

กำลังเรียน

นาย ยศวัธน์ ธีรภาพขจรเดช

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ยศินทร์ กิติจันทโรภาส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย ยศเวท สิริจามร

Leiden University

สำเร็จการศึกษา

นาย ยอดขวัญ เตชะเพิ่มผล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ยอดธง ใบมาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. ยอดสร้อย คณินธรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย ยิ่งยศ ลาภวงศ์

Macquarie University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ยิ่งลักษณ์ รัตนผ่องใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ยุทธการ นันจำรัส

กำลังเรียน

นาย ยุทธนา ยอดประโคน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ยุทธนา ฤทธิ์ทวี

université de lorraine

กำลังเรียน

นาย ยุทธนา ลาเกลี้ยง

University of Illinois at Chicago

กำลังเรียน

ดร. ยุทธพงศ์ พงศ์บุญชู

Max Planck Institute of Immunobiology

สำเร็จการศึกษา

นาย ยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

University College London (UCL)

พักการศึกษา

นาย ยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์

มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ยุพดี เฮงจันทร์

Nagoya University

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ดร. ยุพเยาว์ คบพิมาย

University of Bern

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. ยุภาพร สมีน้อย

Colorado State University

สำเร็จการศึกษา

นาย ยุรฉัตร จันปฐมพงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. ยุวดี มะลาด

กำลังเรียน

นาย ยูซุฟ เจะบ่าว

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ยูโนะ โอซึกะ

กำลังเรียน