นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ม

นาย มกรกุณฑล ไป๋เดช

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

กำลังเรียน

นาย มงคล ตุ้นทัพไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. มงคล บัวใหญ่รักษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา

ศ. ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

Iowa State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. มงคล อุดโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

นาย มงคลชัย สุขมี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. มณฑิรา มณทาทอง

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. มณฑ์นภา นาคะศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. มณทิญา เรืองหน่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. มณีภรณ์ ภูริพัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

น.ส. มณีรัตน์ พิชิดรณชัย

Freie University

ออกจากโครงการ

นาย มติพล ตั้งมติธรรม

Michigan Technological University

พักการศึกษา

น.ส. มธุกร สรรวานิช

Oregon State University

ออกจากโครงการ

น.ส. มนชยา พิบูลย์

Massachusetts Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ดร. มนตรี มณีภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย มนตรี สิริมงคลพันธุ์

กำลังเรียน

นาย มนตรี ใจดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย มนต์ชัย คูเอกชัย

กำลังเรียน

นาย มนต์ชัย จิตรวิเศษ

กำลังเรียน

นาย มนต์ชัย นิ่มสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนต์ธิดา ไชยพุฒิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล

University of Durham

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

น.ส. มนทิรา ไตรนภากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. มนธิดา เร้าอรุณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. มนพิชา ศรีสะอาด

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. มนภรณ์ ตรัสวิมาน

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

น.ส. มนรวัส รวยธนพานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. มนฤดี เลี้ยงรักษา

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนสิการ จันทร์สร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. มนสิการ ธรรมวงศ์

Iwate University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. มนสิตา คงสมุทร

กำลังเรียน

นาย มนสิทธิ์ กฤตมโนรถ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ด้วงอินทร์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ยังประภากร

Stanford University

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์

University of Florida

กำลังเรียน

น.ส. มนัญญา เทพกิจอารีกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. มนัสชนก จิตมานะ

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัสวัน มะโนเกี๋ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย มนัสวี ศรีโชค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. มยุรี ห้าวสุด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาง มรกต กุลธรรมโยธิน (จิวากานนท์)

University of Missruri - Columbia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผศ. ดร. มรกต เก็บเจริญ

Colorado School of Mines

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. มรกต แก้วเพชร

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย มรรษภูมิ เดชเจริญ

University of Innsbruck

กำลังเรียน

นาย มหิศรา บุญมาแย้ม

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

นาย มะกูซี มะแซ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย มังคุด ผลไม้ไทยmithome

กำลังเรียน

ดร. มัชฌิมา มโนวงค์

University of Houston

ออกจากโครงการ

ดร. มัญชุตา แดงกุลวานิช

University of California, Berkeley

สำเร็จการศึกษา

ผศ. ดร. มัณฑนา จริยาบูรณ์

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มัณติรณี มงคลสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. มัตติกา ทวีสุวรรณศักดิ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

ดร. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ

College of William and Mary

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี (จิโรจน์กุล)

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา

นาย มั่นคง จักรไชย(สละสิทธิ์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. มานิสา แก้วเสน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. มานี สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

รศ. ดร. มารินา เกตุทัต (คาร์นส์)

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. มาริสา พลพวก

Washington University in St.Louis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย มารุต เฟื่องอาวรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย มารุตพงศ์ ภู่อ่ำ

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

กำลังเรียน

ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์

University of Surrey

สำเร็จการศึกษา

น.ส. มาลินี สมัยกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

น.ส. มาลี ประจวบสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำเร็จการศึกษา

น.ส. มิญชกาญจน์ จันลาด

กำลังเรียน

น.ส. มินตรา เอี่ยมโพธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มินตรา หมวดทรัพย์

กำลังเรียน

น.ส. มิลภัทร พลภักดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. มิ่งขวัญ โสรินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. มีนา ปทุมสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. มีโชค ชูดวง

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย มือหามะรอปี อาบู

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. มุกดา ภัทราวราพันธ์

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. มุนา หัสมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย มูฮัมหมัด หีมบู

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน