นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ภ

น.ส. ภคนันท์ ดอกยี่สุ่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ภคพล ศุภนิรัติศัย

ออกจากโครงการ

ดร. ภควรรณ หนองขุ่นสาร

Keele University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ภควัต คงปรีชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ภควัต ชูสุทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภควัต ผลิตนนท์เกียรติ

Cornell University

กำลังเรียน

นาย ภควัต แต่งวงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

นาย ภควุฒิ จิรดิลก

ออกจากโครงการ

นาย ภคินทร์ ทาสี

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ภคินี เอมมณี (สุวรรณจันทร์)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. ภณิดา พรายแก้ว

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ภรณ์ชนก พิชัยพานิช

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

ดร. ภรพิมล วงศ์มหาศิริกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ภราดร เล็กตระกูลธารา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

ดร. ภราดร ภักดีวานิช

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ภราดา ปรางค์ชัยกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ภฤศรินทร์ ตั้งศิริดำรงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

Curtin University of Technology

สำเร็จการศึกษา

นาย ภวัต เตชะพงศ์ธาดา

University of Melbourne

พักการศึกษา

น.ส. ภวิกา เฮงอาภรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ภวิตา บุญรัตน์

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย ภัคพงศ์ จิระรัตนานนท์

Harvard University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภัคพงษ์ พจนารถ

Saitama Univeristy

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย ภัคพล พงษ์ทวี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ภัคภรณ์ ประพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ภัควัต อินทร์สุวรรณ

กำลังเรียน

น.ส. ภัชชา อมรพันธางค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัชดา สันตวาจา

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ภัณฑิรา สายเพ็ชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัณฑิรา เฮ็งไล้

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ภัณฑิลา (สลิสา) อุดร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ภัททิยา แสงโพธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ภัทธีรา เงาพิสดาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ภัทร อัยรักษ์

University of Essex

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ภัทรนา แซ่จิว

University of Pittsburgh

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ภัทรพงศ์ นิจอภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ภัทรพงษ์ พลเสน

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ภัทรพร โกนิล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัทรพร โฉมวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ภัทรพล รอดละมูล

Osaka University

กำลังเรียน

นาย ภัทรภณ ทองอุปการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ภัทรภณ เตืองพลกรัง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ภัทรภูมิ แสงโพลง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัทรมน ภู่ภัทรางค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ภัทรวดี เทิดกตัญญูพงศ์

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ

University of Liverpool

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ภัทรศัย ตั้งวิจิตรสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัทรสุดา ฉายาภักดี

University of Tsukuba

กำลังเรียน

ดร. ภัทรอร (จงสัจจา) หาวนพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์)

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ภัทระ ภูรีสถิตย์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ภัทราภรณ์ แซ่ลิ้ม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. ภัทราวดี วชราภรณ์พินทุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ภัทราวรรณ ธีฆัมพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

ดร. ภัทราวรรณ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล

University of Surrey

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. ภัสรา ทับทิมแดง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ภากร ว่องไวทยกรกุล

California Institute of Technology

กำลังเรียน

ดร. ภากร เอี้ยวสกุล

University of Oxford

postdoc

นาย ภากร พรประเสริฐ

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

The University of Bath

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

Stanford University

สำเร็จการศึกษา

นาย ภาคภูมิ อรชร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา

นาย ภาคภูมิ อังพานิชเจริญ

University of Oxford

กำลังเรียน

ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. ภาณี ทรัพย์ประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
โรงงานยาสูบ

นาย ภาณุ จารุลักขณา(แซ่ลิ่ว)

Michigan Technological University

กำลังเรียน

นาย ภาณุพงศ์ จังประเสริฐ

ออกจากโครงการ

นาย ภาณุพงศ์ แต่งอักษร

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย ภาณุพงศ์ ช้างต่อ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย ภาณุพงษ์ ทองเปรม

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย ภาณุพล สมัยมงคล

Virginia Polytechnic Institute State University

กำลังเรียน

ดร. ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

Westfalische Wilhelms-Universitat Munster

สำเร็จการศึกษา

รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

University of Wales

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ภาณุวัฒน์ ผดุงรส

Purdue University

สำเร็จการศึกษา

นาย ภาณุวิชญ์ เชื้อพล

กำลังเรียน

ดร. ภาธินันท์ แพ่งนคร

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา

ดร. ภานุ พิมพ์วิริยะกุล

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ภานุ สำอางค์

University of Michigan at Ann-Arbor

สำเร็จการศึกษา

นาย ภานุกร สมบุตร

University Lille 1

กำลังเรียน

น.ส. ภานุชนาถ ชินกลาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา

นาย ภานุพงศ์ อำไพชัยโชค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภานุพล อันทรบุตร

กำลังเรียน

นาย ภานุวัฒน์ ศรีสำราญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภานุวัฒน์ สร้อยทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ภานุวัฒน์ เพ็งผอม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภานุศิษฎ์ เอื้อละพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ภารดี กล่อมดี (วิภาสิริ ทิวสมบุญ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. ภารวี พุ่มโพธิ์

กำลังเรียน

น.ส. ภาราดา พีรชัยเดโช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ภาวลัย ไกรพีรพรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ภาวิณี วิเชียรนุกูล

University of Houston

กำลังเรียน

น.ส. ภาวิณี ประภัสสรวัฒนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำลังเรียน

น.ส. ภาวิดา ยอดธงชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ภาวิดา เจริญรัชต์ภาคย์

Harvard University

กำลังเรียน
[12  >>