นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ผ

น.ส. ผกา เพ็ชรรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ผกาทิพย์ อักษรนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ผนวกเดช สุวรรณทัต

University of California at Santa Barbara

สำเร็จการศึกษา

ดร. ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

น.ส. ผาติรัตน์ มูลเทพ

กำลังเรียน

น.ส. ผ่องพรรณ ทานาค

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ