นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ถ

นาย ถาวร เด่นดำรงทรัพญ์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ถิร ธาดาพรรษวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ถิรนันท์ สอนแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ถิรภัทร แก้วพระปราบ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ถิรวรรณ สิตไทย

University Haute Alsace

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ถิรวัฒน์ ตึกโพธิ์

กำลังเรียน

นาย ถิรวิทย์ มีรอด

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย ถิรวุฒิ นิลพนาพรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล

Universite de Paris VI

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ