นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ต

น.ส. ตรีประภา เพ็งไธสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ตรีภพ สนิ

กำลังเรียน

น.ส. ตรีรัตน์ ศรีวิพัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ตรีวรัตม์ (เจียวรินทร์) รุจิเกียรติโชค (จันทร์นนท์)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. ตฤณ อินทรประสงค์

Texas A&M University

สำเร็จการศึกษา
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นาย ตะลันต์ จันเหม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ตะวัน เศษตะราช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ตะวันฉัตร สีมันตธรรมกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ตามใจ สิริขจรวลี (แซ่หลี)

Ritsumeikan University

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ติชิลา พัชรดำรงกุล

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ตีรณัตน์ เพ็งอุบล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา

นาย ตุลากร นวลศรี

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ต่อศักดิ์ สีลานันท์

Iowa State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. ต้องหทัย ไพรัตน์

Imperial College London

กำลังเรียน