นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ด

นาย ดนัย พลายสถิตย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. ดนิตา(ปิยะมาศ) ชื่นอารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย ดนุช พลายสถิตย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ดนุชพงศ์ พิมพ์บุญมา

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ดมิสา กะมันสิน

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช (แก้วจินดา)

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. ดรุณี สู้รักรัมย์

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

สำเร็จการศึกษา

ดร. ดรุณี บุรีภักดี ลอว์สัน

University of Tennessee, Knoyville.

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ดลภาค พรนพรัตน์

University of California, San Diego

กำลังเรียน

น.ส. ดวงกมล พบครุฑ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ดวงกมล เผือกขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. ดวงนภา ก่อวนิช

Utrecht University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ดวงพร วนาพรรณ์

Purdue University

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

น.ส. ดวงฤดี ขวัญนิมิตร

กำลังเรียน

ดร. ดวงฤดี ธารรำลึก

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ดวงฤทัย จารุกานนท์

University of Kassel

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาง ดวงเดือน เทพนวล (หินสิน)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ดวงเดือน ไชยเวช

University of Durham

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ดวงใจ ธนวัษวนนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา

Liverpool John Moores University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ดอนนี่ พัสสาหรี่

Pennsylvania State University

กำลังเรียน

น.ส. ดาราพร รินทะรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฎิบัติงาน
กรมวิชาการเกษตร

ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Kagoshima University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง

University and INSA of Rouen

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ดาราวรรณ สำราญวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ดาริน อ่อนขาว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

น.ส. ดารินทร์ ม่วงไทย

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

ดร. ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย ดิศทัต แพทยานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. ดิษยา ศรีนุติยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ดิเรก พรหมสาขา ณ สกลนคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ดุลยวัชร์ ดุลยพิสุทธิ์

sungkyunkwan university

กำลังเรียน

นาย ดุสิต บุญมีก่ำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ด้าว เสาร์ทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ