นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ฉ

นาย ฉกาจ บริบูรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. ฉลองรัฐ แดงงาม

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฉลองรัตน์ โนรี

สำเร็จการศึกษา

ดร. ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ฉวีวรรณ รักดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. ฉัตร ปณิธิพงศ์วุฒิ(สุขะมงคล)

University of North Texas

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ฉัตรชบา พรหมมะ

East China Normal University

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ฉัตรชัย งามเรียบสกุล

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นาย ฉัตรชัย นราวิสุทธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์

University of Sheffield

สำเร็จการศึกษา

นาย ฉัตรชัย ไตรสัจจ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ฉัตรชัย การะพงษ์

Missouri University of Science and Technology

กำลังเรียน

นาย ฉัตรชัย ชุ่มจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ฉัตรทอง ยุบลพันธ์

กำลังเรียน

ดร. ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา

สำเร็จการศึกษา

นาย ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

กำลังเรียน

น.ส. ฉันชนก สุดตา

Pitzer College

กำลังเรียน

ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ฉันทนา เคนศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นาย ฉันทวุฒิ เจตจำนงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. ฉันท์ชนิศ อรุโณทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ