นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ข

นาย ขจรศักดิ์ แดงโชติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ขจีวรรณ บัวกอ

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

ดร. ขนิษฐา การะเวก

The University of Georgia

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ขนิษฐา วะไลใจ

University of York

กำลังเรียน

น.ส. ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ขวัญ นวลเจริญ

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล

University of Pennsylvania

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ (เบญญาเธียร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. ขวัญจิรา ไตรภูมิ

ร.ร.สุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

น.ส. ขวัญชนก (ดลนฎกร) แก้วขวัญ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

น.ส. ขวัญชนก สำกำปัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ขวัญชัย กันไว

University of Wisconsin-Milwaukee

กำลังเรียน

น.ส. ขวัญภิรมณ์ ณะเรืองศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร

University of California, Irvine

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. ขวัญหทัย สินสิริมงคล

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ขัตติยะ พงศ์สิริจินดา

กำลังเรียน

นาย ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ