หน่วยงานที่มีบัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

Written by mitchai khamngok on . Posted in Uncategorised

ที่ ชื่อบอลงาน แถบ
1 บันทึกข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 กรมการทหารบก กระทรวงกลาโหม
3 กรมกำลังพลทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
4 กรมควบคุมมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 กรมควบคุมโรค กระทรวงยี่สิบ
6 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงยุติธรรม
7 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
8 กรมทรัพยากรธรณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10 กรมรวม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 กรมพัฒนาบดินทร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 กรมพัฒนาเงินทดแทนและอนุรักษ์ กระทรวงยุติธรรม
15 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 กรมแพทย์การแพทย์ กระทรวงยี่สิบ
17 กรมอิสระบริการ กระทรวงการประชุมวิชาการวิจัยและศาล
18 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
19 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20 กรมจัดการการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
21 กรมส่งเสริมคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
23 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24 กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
25 การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
27 ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง
28 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
29 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
30 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน
31 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) กระทรวงคมนาคม
32 พิพิธภัณฑ์สิรินธร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
33 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
41 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตตรัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
61 มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
62 มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
63 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
64 มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
65 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
66 มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
68 มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
69 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
70 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
71 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
72 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
73 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
92 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
94 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
95 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
96 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
97 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏหูม่บ้านจอมบึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
100 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
101 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
102 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
103 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
104 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
105 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
106 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
107 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
108 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
110 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
111 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
112 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
113 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
114 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
115 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
116 โรงพยาบาลรามาธิบดี กระทรวงสาธารณสุข
117 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
118 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
119 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเอกชน
120 โรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม
121 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
122 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กระทรวงกลาโหม
123 โรงเรียนนายเรือ กระทรวงกลาโหม
124 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กระทรวงกลาโหม
125 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
126 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
127 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กระทรวงศึกษาธิการ
128 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
129 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนเอกชน
130 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
131 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
132 โรงเรียนอนุบาลระนอง กระทรวงศึกษาธิการ
133 ศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
134 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
135 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
136 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
137 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
138 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
139 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
140 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
141 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
142 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
143 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
144 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
145 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
146 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
147 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
148 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
149 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
150 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
151 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
152 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
153 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
154 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
155 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
156 สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
157 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี
158 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี
159 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ภ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
160 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงพาณิชย์
161 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อื่นๆ
162 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
163 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
164 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
165 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
166 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี
167 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
168 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
169 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
170 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
171 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
172 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
173 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
174 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
175 สำนักงานสภาการประชุมการวิจัยและการศึกษาแห่งชาติ (สอวช) กระทรวงการประชุมวิชาการวิจัยและศาล
176 โรงพยาบาลดาวแห่งชาติ กระทรวงการประชุมวิชาการวิจัยและศาล
177 เภสัชศาสตร์ยศาสตร์ กระทรวงยี่สิบ
178 สวนสุนันทา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
179 กองปราบและทหาร กระทรวงการคลังเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
180 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการประชุมวิชาการวิจัยและศาล