หน่วยงานที่มีบัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

Written by mitchai khamngok on . Posted in Uncategorised

ที่ ชื่อบอลงาน แถบ
1 บันทึกข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 กรมการทหารบก กระทรวงกลาโหม
3 กรมกำลังพลทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
4 กรมควบคุมมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 กรมควบคุมโรค กระทรวงยี่สิบ
6 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงยุติธรรม
7 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
8 กรมทรัพยากรธรณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10 กรมรวม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 กรมพัฒนาบดินทร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 กรมพัฒนาเงินทดแทนและอนุรักษ์ กระทรวงยุติธรรม
15 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 กรมแพทย์การแพทย์ กระทรวงยี่สิบ
17 กรมอิสระบริการ กระทรวงการประชุมวิชาการวิจัยและศาล
18 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
19 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20 กรมจัดการการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
21 กรมส่งเสริมคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
23 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24 กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
25 การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
27 ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง
28 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
29 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
30 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน
31 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) กระทรวงคมนาคม
32 พิพิธภัณฑ์สิรินธร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
33 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
38 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
41 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตตรัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
61 มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
62 มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
63 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
64 มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
65 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
66 มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
68 มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
69 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
70 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
71 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
72 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
73 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
92 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
94 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
95 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
96 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
97 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏหูม่บ้านจอมบึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
100 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
101 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
102 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
103 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
104 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
105 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
106 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
107 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
108 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
110 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
111 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
112 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
113 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
114 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
115 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
116 โรงพยาบาลรามาธิบดี กระทรวงสาธารณสุข
117 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
118 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
119 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเอกชน
120 โรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม
121 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
122 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กระทรวงกลาโหม
123 โรงเรียนนายเรือ กระทรวงกลาโหม
124 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กระทรวงกลาโหม
125 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
126 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
127 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กระทรวงศึกษาธิการ
128 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
129 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนเอกชน
130 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
131 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
132 โรงเรียนอนุบาลระนอง กระทรวงศึกษาธิการ
133 ศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
134 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
135 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
136 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
137 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
138 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
139 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
140 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
141 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
142 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
143 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
144 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
145 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
146 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
147 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
148 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
149 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
150 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
151 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
152 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
153 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
154 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
155 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
156 สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
157 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี
158 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี
159 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ภ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
160 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงพาณิชย์
161 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อื่นๆ
162 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
163 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
164 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
165 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
166 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี
167 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
168 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
169 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
170 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
171 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
172 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
173 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
174 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
175 สำนักงานสภาการประชุมการวิจัยและการศึกษาแห่งชาติ (สอวช) กระทรวงการประชุมวิชาการวิจัยและศาล
176 โรงพยาบาลดาวแห่งชาติ กระทรวงการประชุมวิชาการวิจัยและศาล
177 เภสัชศาสตร์ยศาสตร์ กระทรวงยี่สิบ
178 สวนสุนันทา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
179 กองปราบและทหาร กระทรวงการคลังเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
180 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการประชุมวิชาการวิจัยและศาล

บัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

Written by Vilanee Suchewaboripont on . Posted in Uncategorised

ศ.ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น
สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
 
ศาสตาจารย์ ดร. ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ศาสตราจารย์ ดร. กิจการ พรหมมา
สาขาธรณีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

 

ศาสตราจารย์ ดร. วินิช พรมอารักษ์
สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

ศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

ศาสตราจารย์ ดร. จตุพร วิทยาคุม
สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

ศาสตราจารย์ ดร. ยศนันต์ มีมาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร. นงนุช เหมืองสิน
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ

การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2559 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 อนุมัติให้ สสวท. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุที่มีหน่วยงานรองรับแล้ว เพื่อให้มีโอกาสทำงานวิจัยทันทีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การทำวิจัยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและมีความเป็นเลิศในวิชาชีพ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยปีละ 30 ทุน ทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้สำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ซึ่งยังไม่มีทุนวิจัยจากแหล่งอื่น โดยบัณฑิต พสวท. จะต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย และส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยต่อไป


ตั้งแต่ปี 2555-2559 สสวท. ได้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ จำนวนทั้งสิ้น 190 โครงการ แยกตามสาขาวิชาดังนี้ 

 

สาขาวิชา

จำนวนโครงการวิจัย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

รวม

ฟิสิกส์

14

11

9

10

6

50

เคมี

14

12

10

11

11

58

ชีววิทยา

8

6

10

13

9

46

คณิตศาสตร์

8

6

2

4

9

29

คอมพิวเตอร์

1

1

0

0

0

2

ธรณีวิทยา

1

1

0

3

0

5

รวม

46

37

31

41

35

190

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เงื่อนไขการชดใช้ทุนของผู้รับทุน

Written by Vilanee Suchewaboripont on . Posted in Uncategorised

 

กรณีปฏิบัติงานตอบแทนทุน

กรณีชดใช้เป็นทุน

การขอลาออกจากทุน พสวท.

  


กรณีปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ระดับการศึกษาที่รับทุน ระยะเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่นับเวลาตอนแทนทุน
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
ภายในประเทศ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน พสวท.
ต่างประเทศ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน พสวท.

หากนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน รวมแล้วเกิน 10 ปี ให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง 10 ปี และกรณีรับทุนอื่นที่มีเงื่อนไขปฏิบัติงานตอบแทนทุน ให้นับเวลาชดใช้ทุน พสวท. ต่อจากทุนอื่น 

 

การปฏิบัติงานตอบแทนทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

2.ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

3. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ/หรือมีการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติอนุญาตในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

4. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ทำวิจัยหลังปริญญาเอกภายในประเทศ ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติอนุญาตในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

5. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานภาครัฐที่มีการวิจัยและพัฒนา ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 4 - 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาาพันธ์ 2561

6. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการใน สสวท. ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการรองรับการจ้างผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท. ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

 

ฝ่าย พสวท. จะเริ่มนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน เมื่อหน่วยงานหรือผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มปฏิบัติงาน เช่น คำสั่งบรรจุ สัญญาจ้าง ที่มีระยะเวลาเริ่มต้น หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มาให้ฝ่าย พสวท.  

 


 กรณีชดใช้เป็นทุน

ผู้รับทุน พสวท. ที่กระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการรับทุน หรือขอลาออกจากโครงการ พสวท. ต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 2 เท่า ของทุนการศึกษา และเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับจากฝ่าย พสวท. 


 การขอลาออกจากทุน พสวท.

ผู้รับทุน พสวท. ที่ศึกษาภายในประเทศหรือ ณ ต่างประเทศ หากประสงค์จะลาออกจากโครงการ พสวท. ให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ สสวท. ผ่านศูนย์มหาวิทยาลัย หรือ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ โดยให้ระบุข้อความ “ยินยอมชดใข้เงินทุนตามเงื่อนไขสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. ” โดยมีความเห็นชอบของผู้ปกครอบในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ประกอบกับหนังสือขอลาออก ซึ่งการลาออกเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขสัญญาให้ทุนการศึกษา ดังนั้นจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อฝ่าย พสวท. ได้รับเรื่องจะดำเนินการเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้เงินทุนการศึกษาต่อไป

 

เกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ หลังสำเร็จการศึกษา

Written by Vilanee Suchewaboripont on . Posted in Uncategorised

การอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถกลับมารับทุน พสวท. เพื่อศึกษาต่อ

การบรรจุผู้รับทุน พสวท. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงานก่อนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ

การเปลี่ยนหน่วยงานของผู้รับทุน พสวท.

 


 

การอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถกลับมารับทุน พสวท. เพื่อศึกษาต่อ

            ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท และกำลังปฏิบัติงานตอบแทนทุนการศึกษาในหน่วยงานปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับทุน สามารถขอรับทุนต่อได้โดยทุน พสวท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากนี้ ผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. 


 

 

การบรรจุผู้รับทุน พสวท. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงานก่อนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ

            ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี สามารถบรรจุเข้าทำงานก่อนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศได้ตามเงื่อนไขดังนี้

 1. หน่วยงานต้นสังกัดต้องอนุญาตให้ผู้รับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาอย่างเต็มเวลา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยนับเวลาตั้งแต่วันบรรจุเข้าทดลองปฏิบัติงาน
 2. การบรรจุยังไม่นับเวลาตอบแทนทุน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ
 3. ผู้รับทุนสามารถศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. หรือทุนอื่นๆ โดยผู้รับทุนต้องแจ้งความจำนงและรายงานความก้าวหน้าผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมา สสวท.
 4. การยกเว้นเงื่อนไชดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ โดยให้พิจารณาเป็นกรณีไป

การเปลี่ยนหน่วยงานของผู้รับทุน พสวท.

            มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้

 1. ผู้รับทุนที่ได้รับการกำหนดหน่วยงานที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาขั้นสุด หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการ กำหนดให้ สามารถดำเนินการได้ก่อนวันที่จะสำเร็จการศึกษา โดยให้ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงต่อคณะอนุกรรมการ ผ่านสสวท. พร้อมทั้งแนบนังสือยืนยันความต้องการของหน่วยงานใหม่ ที่จะรับผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน
 2. ผู้รับทุน พสวท. ที่ยังไม่ได้รับการกำหนดหน่วยงานที่จะเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการขอให้กำหนดหน่วยงานได้ ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
  1. ผู้รับทุนสามารถยื่นหนังสือเพื่อแจ้งความจำนงขอให้กำหนดหน่วยงานต่อคณะอนุกรรมการ โดยผ่าน สสวท. หรือ
  2. ผู้รับุทุนสามารถติดต่อหน่วยงานที่จะเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง แล้วแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบโดนผ่าน สสวท. พร้อมทั้งแนบหนังสือยืนยันความต้องการของหน่วยงานที่จะรับผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานด้วย
 3. ผู้รับทุนที่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานตามข้อ 1 และ 2 แล้ว แต่ยังไม่ครบระยะเวลาของการชดใช้ทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้ทุนการศึกษาของโครงการ พสวท. หากมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยปฏิบัติงานตอบแทนทุน ให้ดำเนินการได้หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้หน่วยงานใหม่มีหนังสือทาบทามไปยังหน่วยงานเดิม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดังกล่าว อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานเดิมและคณะอนุกรรมการ ดังนี้
  1. กรณีที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานได้ ให้หน่วยงานเดิมแจ้งกำหนดเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุนในส่วนที่เหลือตามสัญญาให้หน่วยงานใหม่ทราบถึงข้อผูกพันที่ผู้รับทุนมีต่อ สสวท. และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานเดิมแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้ สสวท. ทราบต่อไป
  2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหน่วยงานตามข้อ 1 และ 3 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมจนครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนการศึกษาของโครงการ พสวท. การดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากหลักเกณฑ์นี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาให้ทุนการศึกษาของโครงการ พสวท.