เอกสารเผยแพร่

on . Posted in แบบฟอร์ม

เอกสารประชาสัมพันธ์

[แผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุน พสวท. ฉบับภาษาอังกฤษ

 

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศผู้รับทุน พสวท. ต่างประเทศระดับ โท-เอก ปีการศึกษา 2564

 

Slides 

 

1. ชี้แจงการทำสัญญา

2. ขั้นตอนการเตรียมตัว ก่อนเดินทางศึกษา 

3. ขั้นตอนการเตรียมตัว สำหรับผู้รับทุนที่ต้องการศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา 

4. ขั้นตอนการเตรียมตัว สำหรับผู้รับทุนที่ต้องการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร 

5. ชี้แจงการเบิกจ่าย

 


Documents

 

1. ข้อมูลเตรียมตัวก่อนเดินทาง

2. แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3. แบบฟอร์มขอเอกสารรับรองทางการเงิน

4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าระหว่างรอศึกษาต่อ

 

last updated 07/08/2021