รางวัลที่บัณฑิต พสวท.ได้รับ

Posted in บัณฑิตพสวท. ได้รับรางวัล

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่
1. ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2557
2. ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2558

 

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้แก่
1. ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ พ.ศ.2540
2. ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ พ.ศ.2542
3. ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2543
4. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2545
5. รศ.ดร.จิรันดร ยูวะนิยม ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2546
6. รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2546
7. ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2547
8. รศ.ดร.สุพล อนันตา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2547
9. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2547
10. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2548
11. ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2548
12. รศ.ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2549
13. รศ.ดร. อภินภัส รุจิวัตร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2549
14. รศ.ดร. วินิช พรมอารักษ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2550
15. รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2551
16. ผศ.ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2553
17. รศ.ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2554
18. ผศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2555
19. ผศ.ดร.ดวงกมล  เบ้าวัน  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2556
20. รศ. ดร. วิทยา เงินแท้ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2556
21. ดร.เพียงพักตร์  สุขรักษ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2558
20. ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2559
21. ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2560

 
2. รางวัล L’OREAL for Woman in Science ได้แก่
1. ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2546
2. รศ.ดร.พรรณิกา เนียมทรัพย์ ได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2547
3. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุทธาสินี ได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2547
4. รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น ได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2551
 
3. รางวัล Unesco L’OREAL Followship for young Woman in life Science ได้แก่
1. ดร.เกตุศิริ เกื้อเส้ง ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2547 (เสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ)
 
4. รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ L'Oréal Woman Scientist Crystal Award
1. ศ. พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2560
 

5. รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้แก่
1.
ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน ได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2546
2. ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2548

 

6. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ ดีเด่นรุ่นเยาว์ ระดับนานาชาติ ของ UNESCO ได้แก่
1. รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2546
2.
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2547

 

7. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่
1. รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2548

 
8. รางวัลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่
1. ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ.2547
2. รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในหมวดรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ.2547
3. ดร.ผกามาศ แซ่หว่อง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547
4. ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547
5. ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช ประจำปี 2555
 
9. รางวัลผลงานบริการเพื่อการศึกษาและสังคม ได้แก่
1. ผศ.ดร.อรรถกฤติ ฉัตรภูต ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.พิเชษฐ กิจธารา ทีมงานบริหารเว็บไซด์วิชาการดอทคอม (Vcharkarn.com) ได้รับรางวัลเว็บไซด์ด้านส่งเสริมการศึกษาดีเด่น 2 ปีซ้อน ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
10. รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ได้แก่
1. รศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร ได้รับรางวัลประจำปี 2549
 
11. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ได้เแก่
1. รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
2. ผศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัล Asian core program lectureship award จาก New Phase Asian Core Program On Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia. ประเทศไต้หวัน