เจ้าหน้าที่ พสวท.

 

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
(ผู้อำนวยการ สสวท.)

 

 

    
ดวงสมร คล่องสารา
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.)

   
ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
(รองผู้อำนวยการ สสวท.)

 

 

มิตรชัย คำงอก
(ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.ฝ่าย พสวท.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2311

โสภา ปัฐน์บวรมงคล
(พสวท. มัธยมศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 02-392-4021 ต่อ 2309

 ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ
(พสวท. มัธยมศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2301

 

          วิจิตรา บุญเสริม
(พสวท. อุดมศึกษาในประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2312, 2309

 

ชุมพล จันทะลา
(พสวท. งานระดับอุดมศึกษาในประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
02-392-4021 ต่อ 2313,2308

วิวาภร สุดแสวง
(พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
02-392-4021 ต่อ 2310