เจ้าหน้าที่ พสวท.

 

รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
(ผู้อำนวยการ สสวท.)

 

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
(รองผู้อำนวยการ สสวท.)

 
นวรัตน์ อินทุวงศ์
(ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่าย พสวท.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2311

    

 

มิตรชัย คำงอก

(ผู้ชำนาญ กลุ่มวิชาการ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2311

  

วิวาภร สุดแสวง
(พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

02-392-4021 ต่อ 2310

ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ
(พสวท. มัธยมศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2301

โสภา ปัฐน์บวรมงคล
(พสวท. มัธยมศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 02-392-4021 ต่อ 2309

ธิดารัตน์ ศรีพรหม
(พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

02-392-4021 ต่อ 2310

ชุมพล จันทะลา
(พสวท. อุดมศึกษาในประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
02-392-4021 ต่อ 2313,2308

 

          วิจิตรา บุญเสริม
(พสวท. อุดมศึกษาในประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-392-4021 ต่อ 2309