เจ้าหน้าที่ พสวท.

 

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
(ผู้อำนวยการ สสวท.)

 

 

    
ดวงสมร คล่องสารา
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.)

   
ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
(รองผู้อำนวยการ สสวท.)

 

 

มิตรชัย คำงอก
(ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.ฝ่าย พสวท.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โสภา ปัฐน์บวรมงคล
(พสวท. มัธยมศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ
(พสวท. มัธยมศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          วิจิตรา บุญเสริม
(พสวท. อุดมศึกษาในประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

นาจระภี ตัณฑกุล
(พสวท. อุดมศึกษาภายในประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชุมพล จันทะลา
(พสวท. งานระดับอุดมศึกษาในประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  

วิวาภร สุดแสวง
(พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ฝ่าย
ประสานและบูรณาการทุนฯ 

 

       วราภรณ์ ต.วัฒนผล
(รก.ผอ.ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนฯ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฐิตารีย์ อานัติ
(ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนฯ ทุนการศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สุภางค์ ศิริทรัพย์จนันท์
(ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนฯ ทุนอื่น,ต่างประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 นิธิพัฒน์ จันทรสุทธิบวร
(ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนฯ สัญญา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สืบพงศ์ ปานเพียรกุลภัค
(ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนฯ สารสนเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 
ยศพงษ์ ทิพย์เที่ยงแท้
(ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนฯ ทุนการศึกษา)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 เสาวนีย์ ศิริ
(ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนฯ อุดมศึกษาต่างประเทศ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.