ญี่ปุ่น

น.ส. นิภาวรรณ สำลีแก้ว

Hokkaido University

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย ชาญชัย จุลมานพ

University Hiroshima

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. ชุมพล ครุฑแก้ว

Kyushu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. เนาวรัตน์ ชีพธรรม

Hokkaido University

ออกจากโครงการ
ลาออก

นาย รพีพันธ์ แก่นสันติสุขมงคล

Kyushu University

ออกจากโครงการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. สิรินาถ วิบูลย์ลักษณากุล

Nagoya University

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์

Kumamoto University School of Medicine, Kumamoto

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ

Nagoya University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. ภัคพงษ์ พจนารถ

Saitama Univeristy

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ

Osaka University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. อนุชา วรรณก้อน

Kyoto Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. อัศวิน สินทรัพย์

Tsukuba University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

Tsukuba University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ

University of Kwansei Gakuin

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

Nagoya University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์

Tottori University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. วรรณพร ดิสดี

Chiba University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. อนันต์ จีนอนงค์

Keio University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย เอิญ ใจเอื้อเฟื้อ (สุริยะฉาย)

Chiba University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Kagoshima University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. พร้อมสิน มาศรีนวล

Osaka University

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. วรดร ไผ่เรือง

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร. ฐิติ สิริธนากร

Kyushu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อินทิรา ขูดแก้ว

Tsukuba University

สำเร็จการศึกษา
รอบรรจุ

ดร. ปิยวัฒน์ ทัพสนิท

Tohoku University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิลานี สุชีวบริพนธ์

Gifu University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. กุลวดี การอรชัย

University of Tsukuba

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ยุพดี เฮงจันทร์

Nagoya University

กำลังเรียน

น.ส. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช

The University of Tokyo

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ

Tokyo Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา

ดร. สิรีนาถ สุรินทร์วงศ์

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ทวินดา คงประเทศ

Japan Advance Institute of Science and Technology

กำลังเรียน

น.ส. ปรียานุช จันคง

Kyoto Institute of Technology

postdoc

น.ส. เบญจรัตน์ เที่ยงตรง

Tokyo Institute of Technology

กำลังเรียน

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์

The Graduate University for Advance Studies

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ณัฐพัชร์(นัฐพร) เศรษฐเสถียร

Tokyo Institute of Technology

กำลังเรียน

นาย ชลเทพ กิจสินธพชัย

Kinki University

กำลังเรียน

ดร. วัลย์ลดา กลางนุรักษ์

Shizuoka University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ศุภณัฐ ชัยดี

Meiji University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วรรณิดา แซ่ตั้ง

Kyoto University

กำลังเรียน

น.ส. รุ่งทิพย์ ขันถม

Gunma University

กำลังเรียน

นาย กฤตนันท์ ดีคำวงค์

Tokyo Institute of Technology

กำลังเรียน

น.ส. สุพัตรา สมศรี

Osaka University

กำลังเรียน

น.ส. ชาคริยา มาลาสุข

Kyushu University

กำลังเรียน

น.ส. กุลภา ไชยวงศ์คต

Kyushu University of Technology

กำลังเรียน

นาย อานนท์ เปลี่ยนใจสุข

The University of Tokyo

กำลังเรียน

นาย ทิฐิวัฒน์ เมชฌ (บุญยก)

Hokkaido University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย เธียรพันธุ์ อำไพวรรณ

Tsukuba University

ออกจากโครงการ

น.ส. มนสิการ ธรรมวงศ์

Iwate University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย ตามใจ สิริขจรวลี (แซ่หลี)

Ritsumeikan University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. วรินทร ศรีทะวงศ์

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สนธยา นุ่มท้วม

สำเร็จการศึกษา

ดร. สรียา บุรีแก้ว

Kyoto University

ออกจากโครงการ

น.ส. สุนทรี บุษบงทอง

Tokyo Institute of Technology

ออกจากโครงการ

นาย อำนาจ สุคม

The Graduate University for Advance Studies

สำเร็จการศึกษา

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง

University of Tsukuba

สำเร็จการศึกษา

น.ส. อารยา ทองนาค

Jichi Medical University

กำลังเรียน

ดร. สุรพงษ์ อยู่มา

Kyoto University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พิสิษฐ์ เกียรติกิตติกุล

Kyoto University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย กีรติ เทอดนิธิ

Osaka University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. รวินท์ พูลเพิ่ม

Osaka University

กำลังเรียน

ดร. ศรัณยา พีระเกียรติขจร

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ

Kyoto University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

The University of Tokyo

สำเร็จการศึกษา

นาย เฉลิมพล คำปา

Osaka University

กำลังเรียน

นาย นราธิป นุ่นโชติ

JASSO Tokyo Japanese Language Center

กำลังเรียน
Page 1 of 4