สาธารณรัฐออสเตรีย

ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์

University of Wollongong

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย ธีระ บุตรบุรี

The University of Queensland

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน