ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ดร. เจตสุดา อารีพงศ์

University of Groningen

ออกจากโครงการ
ลาศึกษาต่อ

นาย ปกรณ์ ตั้งถึงถิ่น

Delft University of Technology

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

น.ส. หทัยทิพย์ ทาเสนา

University of Groningen

กำลังเรียน

ดร. มนต์ชัย จิตรวิเศษ

University of Twente

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ยศพล หาญวณิชย์เวช

Wageningen University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

นาย ณภัทร ภู่วุฒิกุล

Leiden University

กำลังเรียน

นาย กิตินันท์ พงษ์สง่างาน

Utrecht University

กำลังเรียน

น.ส. คณาณัฐ นาคสมบูรณ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน

ดร. ปัทมา สายสหะ

University of Groningen

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. อรวรรณ บริรักษ์

University of Amsterdam

สำเร็จการศึกษา

นาย ยศเวท สิริจามร

Leiden University

สำเร็จการศึกษา

ดร. ดวงนภา ก่อวนิช

Utrecht University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุพิชญา เอี่ยมสอาด

University of Twente

กำลังเรียน

นาย ณัฐ ศรีธีระวิศาล

Technical University of Eindhoven (tu/e)

กำลังเรียน

นาย ชูเกียรติ ตันติวงศ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน