ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ดร. เจตสุดา อารีพงศ์

University of Groningen

ออกจากโครงการ
ลาศึกษาต่อ

นาย ปกรณ์ ตั้งถึงถิ่น

Delft University of Technology

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

น.ส. หทัยทิพย์ ทาเสนา

University of Groningen

กำลังเรียน

นาย มนต์ชัย จิตรวิเศษ

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ยศพล หาญวณิชย์เวช

Wageningen University

ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

นาย ณภัทร ภู่วุฒิกุล

Leiden University

กำลังเรียน

น.ส. คณาณัฐ นาคสมบูรณ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน

น.ส. อาจารีย์ ทองลิ้ม

Leiden University

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

ดร. ปัทมา สายสหะ

University of Groningen

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

ดร. อรวรรณ บริรักษ์

University of Amsterdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยศเวท สิริจามร

Leiden University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ดวงนภา ก่อวนิช

Utrecht University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุพิชญา เอี่ยมสอาด

University of Twente

กำลังเรียน

นาย ณัฐ ศรีธีระวิศาล

Technical University of Eindhoven (tu/e)

กำลังเรียน

นาย ชูเกียรติ ตันติวงศ์

University of Amsterdam

กำลังเรียน