ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

นาย อมรเลิศ ดีนันท์ตระกูล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย อนุวัต แสงเงินรอด

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธนวัฒน์ ชมเมือง

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จักรราช คงทอง

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย วชิระ จันทบาล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. วรพนิต บรรดาศักดิ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กานต์ชนก ศรีถนัด

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จิดาภา วัชรกิตติ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พบพร พรหมจรรย์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ธนภรณ์ วงศ์คำ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. นันทพร พันธุ์คุ้มเก่า

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กาญจนา อรรถวิลัย

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. วรัญญา สมอุดร

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กุลณัฐ ขาวเขียว

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย อมรเทพ มีกังวาล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. อรปรียา มาวัน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ธฤติ ศรีอุบล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภูริชา พันธ์วงศ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปฏิพัทธ์ ลัทธิวรรณ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย วรภาศ คำทองดี

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน
Page 1 of 2