ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

นาย อิทธิพล บุญศรี

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย พุทธานุภาพ ศิลแสน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. วรัญญา สมอุดร

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กุลณัฐ ขาวเขียว

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย อมรเทพ มีกังวาล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. อรปรียา มาวัน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ธฤติ ศรีอุบล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ศักดิ์รพี นามศักดิ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภูริชา พันธ์วงศ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปฏิพัทธ์ ลัทธิวรรณ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย วรภาศ คำทองดี

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พัชริญาน์ โชติฐิติพัทธ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จักรี ศรีวิชา

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล ราชพิลา

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน