ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

นาย คมกริช พิมพ์นนท์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณพฒชนม์ อ่อนเฉวียง

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ศักดิ์รพี นามศักดิ์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ภูริชา พันธ์วงค์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย วรภาศ คำทองดี

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พัชริญาน์ โชติฐิติพัทธ์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธนดล สาวิกัน

กำลังเรียน

นาย สุรกุล ซื่อสัตย์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ศีลภพ พงษ์เดช

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. อังศรา ธงชัย

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กุลนันทน์ เมฆะวัน

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. โสภิดา นาลงพรม

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ศุภกานต์ มั่นใจ

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ชญานนท์ บุญศรี

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ชัยชล เฮงสุวรรณ

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน
Page 1 of 2