ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

นาย กิตติศักดิ์ สว่างวารีกุล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย นครินทร์ โพธิ์แก้ว

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย นพปฎล ชินอ่อน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธนพัทธ เห็มบาสัตย์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย พิพิธธน แสนสีหา

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐวรา บวชไธสง

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ตรีประภา เพ็งไธสง

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. รจรินทร์ กองแก้ว

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย อมรเลิศ ดีนันท์ตระกูล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย อนุวัต แสงเงินรอด

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ธนวัฒน์ ชมเมือง

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย จักรราช คงทอง

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ฐิติญพงษ์ ดวงศรีเสน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย วชิระ จันทบาล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. วรพนิต บรรดาศักดิ์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กานดามณี ศรีกงพาน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กานต์ชนก ศรีถนัด

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. จิดาภา วัชรกิตติ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พบพร พรหมจรรย์

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ธนภรณ์ วงศ์คำ

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. นันทพร พันธุ์คุ้มเก่า

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กาญจนา อรรถวิลัย

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย พุทธานุภาพ ศิลแสน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. วรัญญา สมอุดร

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กุลณัฐ ขาวเขียว

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย อมรเทพ มีกังวาล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. อรปรียา มาวัน

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ธฤติ ศรีอุบล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

กำลังเรียน
Page 1 of 2