ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

นาย ศุภวิชญ์ จินดาเนตร

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย คณิศร แก้วศรีทอง

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. วัลลิชา ผ่องศิริ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. พิมธิดา แซ่อื้อ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย พิธิวัฒน์ เหลืองวิชชเจริญ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย เตชภณ คำพู

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. สุธาทิพย์ ปล่อยทุม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย ศิวกร อินกองงาม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย บุญรัตน์ กันจู

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย ศุภชัย สอนไว

กำลังเรียน

นาย ปกรณ์เกียรติ อ่อนทอง

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย เกษม อำนวยโรจนจินดา

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย บุญรักษา เกียรติหิรัญกุล

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย อาชวีร์ แดงกองโค

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย ธัชชัย บุญญะ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน