ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

น.ส. ธันย์ชนก หลินเจริญ

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย กฤติธี เกตุมะ

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. บัณฑิตา เถื่อนกูล

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย ณัชรพงศ์ พูลรักษ์

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. สุกฤตา จันทร์ทิพย์

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. ปวริศา แข็งขัน

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย ศุภวิชญ์ จินดาเนตร

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย คณิศร แก้วศรีทอง

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. วัลลิชา ผ่องศิริ

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

น.ส. พิมธิดา แซ่อื้อ

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย พิธิวัฒน์ เหลืองวิชชเจริญ

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน

นาย เตชภณ คำพู

ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม

กำลังเรียน