ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

น.ส. บัณฑิตา ผิวทองงาม

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พรพรรณ ยงพาณิชย์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย นภัสไชยภพ อุ่นรั้วทิพย์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. เพชรรัตน์ สิริศักดิ์วิสุทธิ์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ลภาวัน สถิรรัตน์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สรนลัท วิทยาเศรษฐกุล (อังกูรศุภากุล)

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กษมล  พรหมสมบัติ

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย คณนาถ  เสียงเสนาะ

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย สิทธิชัย เจริญสุข

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. กิตติยา ธาระหาญ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน