ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

น.ส. บัณฑิตา ผิวทองงาม

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. พรพรรณ ยงพาณิชย์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย นภัสไชยภพ อุ่นรั้วทิพย์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. เพชรรัตน์ สิริศักดิ์วิสุทธิ์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ลภาวัน สถิรรัตน์

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กษมล  พรหมสมบัติ

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ชวิน  ธรรมประทีป

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย คณนาถ  เสียงเสนาะ

ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

กำลังเรียน