หลักสูตรที่ศึกษาได้

โครงการเซิร์น

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จดำเนินเยือน เซิร์น (The European Organization for Nuclear Research (CERN)) ณ สมาพันธสวิส ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552..อ่านรายละเอียด

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ

วทท.เพื่อเยาวชน

ฟิสิกส์สัประยุทธ์

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนทุน พสวท.

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนฯ พสวท.
ประจำปีกาศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 21 - 29 เมษายน 2559
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และโฮมสเตย์บ้านสวยบนดอยสูง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดการจัดค่าย

กิจกรรมค่ายปี 55
-
VDO สรุปค่ายแผ่น 1
- VDO สรุปค่ายแผ่น 2
- รูปกิจกรรมค่ายฯ ปี55

หน่วยงานที่นักเรียนทุน พสวท. สามารถปฏิบัติงานตอบแทนทุนได้
  สรุปข้อมูลหน่วยงานที่นักเรียนทุน พสวท.เข้าปฏิบัติงาน

คู่มือนักเรียนทุน พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบอำนาจให้ สำนักงาน ก.พ. ตัดสินและพิจารณาหลักปฏิบัติต่างๆ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ขอให้ผู้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ กำหนด ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือหัวข้อหรือเรื่องที่ยังไม่ได้มอบอำนาจ ให้นำเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

อ่านต่อ  คู่มือนักเรียนทุน พสวท.ในประเทศ