หลักสูตรที่ศึกษาได้

โครงการเซิร์น

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จดำเนินเยือน เซิร์น (The European Organization for Nuclear Research (CERN)) ณ สมาพันธสวิส ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552..อ่านรายละเอียด

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ

วทท.เพื่อเยาวชน

ฟิสิกส์สัประยุทธ์

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนทุน พสวท.

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนฯ พสวท.
ประจำปีกาศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2558
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และบรูคไซต์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
รายละเอียดการจัดค่าย

กิจกรรมค่ายปี 55
-
VDO สรุปค่ายแผ่น 1
- VDO สรุปค่ายแผ่น 2
- รูปกิจกรรมค่ายฯ ปี55

คู่มือนักเรียนทุน พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบอำนาจให้ สำนักงาน ก.พ. ตัดสินและพิจารณาหลักปฏิบัติต่างๆ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ขอให้ผู้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ กำหนด ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือหัวข้อหรือเรื่องที่ยังไม่ได้มอบอำนาจ ให้นำเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

อ่านต่อ  คู่มือนักเรียนทุน พสวท.ในประเทศ